مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3443461919777243587
انتقاد کارلوس کی‌روش بعد از بازی ازبکستان

سیستماتیک به تیم‌ملی حمله می‌کنند

انتقاد از تیم ملی تبدیل به یک عادت شده است. در فضای مجازی بسادگی از تیم ملی انتقاد می‌شود. با وجود آن‌که ایران نیاز به حمایت پیش از جام ملت‌ها دارد، فعلا نه‌تنها حمایتی دیده نمی‌شود بلکه به تیم ملی حمله هم می‌شود. این اتفاقات بشدت کارلوس کی‌روش سرمربی ایران را نگران کرده است.

کیروش بعد از بازی ازبکستان واکنش نشان میدهد و میگوید به تیم ملی سیستماتیک حمله میشود و فدراسیون باید برای این معضل چارهای بیندیشد.

می خواهند بین نسل جوان ما تفرقه بیندازند

او تاکید می کند: میدانم که بهصورت رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم، اما بهعنوان یک مربی وظیفه خود میدانم که توجه رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیات رئیسه فدراسیون و مسؤولان ورزش را به این مساله جلب کنم که ما میبایست بر حملاتی که بهصورت سیستماتیک بهسمت تیم ملی انجام میشود، نقطه پایانی بگذاریم.

میبایست جلوی اینگونه حملات سیستماتیک هماکنون گرفته شود و من یک بار دیگر از ریاست و اعضای فدراسیون درخواست میکنم که از اینگونه حملات و صحبتها که در تلاش هستند میان نسل جوان ما بهصورت سیستماتیک تفرقه بیندازند، جلوگیری کنند.

موضوع سردار باید حل شود

همه مطلع هستیم که در شرایط دشواری نهتنها در تیم ملی بلکه در کشور نیازی به اینگونه صحبتهای زشت و تمسخرآمیز نداریم و دقیقا در لحظهای که نیاز به اتحاد بیشتر و کنار هم بودن بیشتری داریم، نباید اینگونه صحبتها و حرفها مطرح شود. مطرح کردن اینگونه صحبتها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و هدف آن بازیکنان تیم ملی و خود تیم ملی فوتبال است که به هیچ عنوان قابل قبول و دارای وجاهت نیست، چراکه اینگونه شرایط به این موضوع منتهی میشود که ما ریسک و احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را از دست بدهیم و تیم ملی لطمه بخورد، بیشتر شده و شرایطی هم که برای بازیکنی مانند سردار آزمون بهوجود آمده، باید حل شود.

شاید پایم را فراتر از حوزه مسؤولیتم گذاشتم

این یک مساله بسیار فوری، جدی و خطرناکی است، برای اینکه اگر بخواهیم روحیه و اتحاد تیم ملی را حفظ کنیم، نباید به اینگونه صحبتهای تفرقهآمیز و صحبتهایی که تنها برای بهوجود آوردن دودستگی و لطمه زدن به تیم ملی مطرح میشود، بیتفاوت باشیم. زمان بیتفاوتی به پایان رسیده است.

میدانم شاید برخی افراد بگویند که من پایم را فراتر از حوزه مسؤولیتم میگذارم، بهدلیل اینکه در حال حاضر بهصورت رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم، اما وقتی با افرادی که قصد دارند بهصورت مستقیم به منافع تیم ملی ایران لطمه وارد کنند مواجه میشویم، این امر کاملا غیرقابل قبول است.

سعید اکبری

ورزش