مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3435358666804779263

یک بار دیگر رینگ آشنا یک‌بار دیگر شکوه مترویدوانیا

چند سال پیش که اولین نسخه بازی مستقل Guacamelee! منتشر شد، همه را به دلیل نحوه برخوردش با ساختار مترویدوانیا غافلگیر کرد.

اگر آن نسخه را تجربه کرده باشید، احتمالا انتظار دنبالهای برای آن را ندارید، چراکه بخوبی یک داستان مختصر و مفید را جمعبندی کرد و در حالی که برای چرخاندن شما در محیط بازی از ساختار بازی متروید بهره میگرفت، تمام مکانیکهای ممکن را نیز به گیمپلی اضافه کرد. حالا شاهد انتشار Guacamelee! 2 برای کنسول PS4 و PC هستیم. این دنباله هیچ چیز اساسی گیمپلی را که در نسخه اول پایهریزی شده تغییر نمیدهد، اما با حسابی شلوغتر کردن مبارزات، بهبودهایی در بخش سکوبازی، داستانی که ارزش شنیدن دارد و چالشهای بهتری که پیشروی بازیکن قرار میدهد، به دنبالهای برای بازی اول تبدیل شده که شاید خودمان هم نمیدانستیم تا چه اندازه خواستار آن هستیم!

مرد خانواده و مبارز میدان

داستان شماره دوم بازی، هفت سال بعد از پایان خوب نسخه اول در جریان است. شخصیت اصلی بازی که خوآن نام دارد حالا به یک مرد خانواده تبدیل شده و کنار همسرش که روی پایاننامهاش کار میکند، مشغول بزرگ کردن فرزندان خود است. با وجود اینکه زندگی خوآن دیگر مثل سابق نیست، اما گیمپلی بازی کاملا برای شما آشناست. آن فرمول موفق و تثبیتشده نسخه اول راهش را به شماره دوم بازی نیز باز و همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. خوآن برای بازگشت در لباس قهرمانی آرام و قرار ندارد؛ او دلش تنگ شده برای گشتن یک دنیای بزرگ و به هم پیوسته، مبارزه با دشمنان و به دست آوردن تواناییهای جدید که اتفاقا به باز شدن راههای گشتن بیشتر منجر میشود. طراحی مراحل بازی همچون نسخه قبل از عالیترین موارد گیمپلی به شمار میرود. به لطف آن بخوبی در مسیرهای بازی برای پیداکردن چیزها هدایت میشوید و در انتها با یک راه میانبر به نقطه آغاز ادامه مسیر به سمت مقصد بعدی قرار میگیرید. این به آن معناست که شما بهندرت در هزارتوی دنیای بازی گم شده یا مجبور به بازگشت از مسیرهای تکراری خواهید شد و در نتیجه مواجهه با مناطق هیجانانگیز جدید بازی و چالشهای پیش رو از ریتم و ضربآهنگ نمیافتد. یکی از مکانیکهای خلاقانه و ناب نسخه اول بازی، تعویض بُعد بین دنیای زندگان و مردگان بود که با وجود اینکه در شماره دوم تغییر چندانی نکرده، همچنان مثل روز اول هوشمندانه و خلاقانه است. در Guacamelee! 2 خوآن از همان ابتدا این توانایی را دارد. تغییر بین دنیای زندگان و مردگان ساختار مرحله را تغییر نمیدهد، اما تعدادی از سکوها تنها در یک بعد وجود دارند یا بخشهایی از مرحله که امن هستند، در بعد دیگر ممکن است بسیار مرگبار باشند. این تغییرات باعث میشود با شماری از جذابترین چالشها مواجه شوید، آن هم در حالی که علاوه بر تغییر بعد دنیا، مشغول سکوبازیهای سریع و شکست دادن دشمنان سد راه نیز خواهید بود.

مُشتی بر سر و ... دیوار!

از ویژگیهای کلیدی و به نوعی وجه متمایز دو نسخه Guacamelee! با دیگر بازیهای هم سبک خود، استفاده از تواناییهای کاراکتر بهطور یکسان در سه بخش مبارزه، سکوبازی و گشتن محیط است. میدانید که ساختار مترویدوانیا اساسا بر مبنای مفهوم قفل و کلید است، یعنی در جایی از بازی با مانعی مواجه میشوید که برای گذر از آن باید توانایی خاصی به دست بیاورید، اما گل سر سبد Guacamelee! اینجاست که از این تواناییها در تمام جنبههای گیمپلی خود بهره میبرد. همین مساله باعث شده مواجه با هر دشمن نیز به نوعی شبیه به یک معمای کوچک باشد، ضمن آنکه مجبور میشوید به جای چسبیدن به یک یا چند ترکیب کمبوی محبوب در مبارزات، از تمام تواناییهای کاراکتر و ویژگیهای بازی بهره ببرید. به عنوان مثال برای شکست دادن دشمنی که سپر آبی رنگ دارد باید از همان حملهای استفاده کنید که دیوارهای آبیرنگ مرحله را خرد میکنید و حتی در قسمتهایی از سکوبازی به لطف آن موفق میشوید خود را به لبه سکو برسانید! همچون نسخه قبل در اینجا نیز میتوانید خوآن را به مرغ تبدیل کنید تا تعدادی از چالشهای سکوبازی را به این شکل راحتتر پشت سر گذاشته یا به تونلهای کوچک مرحله دسترسی داشته باشید. این چالشها و راههای صعبالعبور در شماره دوم بازی هیجان زیادی به بازیکن منتقل میکنند، اما خوشبختانه برای تمامکردن بازی نیازی نیست حتما تمام آنها را پشت سر بگذارید. هرچند بازی دو پایان دارد و هر دو هم بخوبی جمعبندی شده و حس خوبی از تجربهشدنشان به بازیکن منتقل میکنند، اما اگر دوست دارید پایان دوم را ببینید، احتمالا مجبور میشوید چالشهای بیشتری را پشت سر بگذارید.

از دیگر ویژگیهای Guacamelee! 2 امکان تجربه آفلاین و Co-Op بازی بهصورت چهار نفره است که قطعا جذابیتها و لحظات خوش خودش را خواهد داشت، اما همچنان تجربه انفرادی بازی ارجحیت بیشتری دارد. بخصوص اینکه وقتی چهار بازیکن در صفحه باشند، در قسمتهای چالشانگیز مرحله که حواستان باید به کلی چیز باشد، بازیکنان اضافی اتفاقا باعث حواسپرتی شما خواهند شد.

بازی در یک نگاه

Guacamelee! 2 همچون برادر بزرگترش، تجربهای سراسر هیجان و خوش گذشتن است، همهچیز بازی به همهچیزش میآید! از مبارزات و گشت و گذار در مرحله گرفته تا سکوبازی و سبک هنری شاد و منحصر به فرد بازی تا روایت یک داستان جذاب و گیرا به سادهترین شکل ممکن و موسیقی مکزیکی و شنیدنی بازی همگی عالی هستند. این بازی از بهترین نمونههای پیادهسازی موفق ساختار مترویدوانیا به شمار میرود، تواناییهای شما تاثیر جدی در روند گیمپلی دارند و حس پیشرفت بسیار استادانه به بازیکن منتقل میشود.

مجید رحمانی