مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3432194164643734168

مجریانی که دوستشان داریم

زمانی مجریان تلویزیون تنها حلقه وصل رسانه با مخاطبان خود بودند. حالا هم سازوکار چندان فرقی نکرده.

یعنی مجری خوب برای رسانهای مثل تلویزیون همان کارکرد قبل را دارد. اساسا یکرسانه موفق با مجریان آن شناخته میشود. هرچقدر مجریان رسانه مسلطتر و بهتر برنامهای را اجرا کنند به همان اندازه هم مخاطبان برنامه بیشتر خواهند شد و اقبال به آن زیاد میشود.

با این نگاه، عجیب نیست که مجری برای رسانه جایگاه ویژهای داشته باشد. یک مجری موفق علاوه بر اشرافی که به کارش دارد به اتفاقات پیرامونش هم توجه دارد و به اندازه نیاز و برحسب ضرورت آن را در مواجهه با مخاطب بازتاب میدهد. یک مجری موفق می‌‌تواند به اندازه یک ستاره محبوب باشد. کمااین‌‌که بسیاری از مجریهای فعلی تلویزیون هیچکم از ستارههای عالم ورزش و سینما ندارند. این جایگاه به همان اندازه که مدیون تلاشها و خلاقیت خود فرداست به همان اندازه هم مدیون ویژگیهای رسانه در بین مخاطبان است.

مجریان قدیم

اگر به فهرست مجریان قدیمی نگاهی بیندازیم اولین چیزی که به ذهنمان میرسد این است که به هرکدام از آنها چقدر خاطرات مشترک داریم. اساسا خیلی از مجریان قدیمی برای مخاطبان آن دوران مجموعهای از احساسات متفاوت است، همین نوستالژی و احساس توام با شادی یا غم نسبت به دورانی که گذشته است، شکل انسانی اتفاقی است که بین مخاطبان و رسانه میافتد. اتفاقی انسانی که خط و اصل آن به شکل حیرتانگیزی به مجری برنامههای گوناگون آن دوران مربوط است. شاید به همین دلیل باشد که دیدن برنامههای قدیمی و مجریهایی که اتمسفر و حس و حال آن ایام را برای ما زنده میکنند تا این اندازه برای ما جذاب و دوستداشتنی و البته مغتنم است.

مجریهای برند

بسیاری از شبکههای دنیا با صرف هزینههای بسیار توانستهاند مجریهای خود را تربیت کنند، به آنها میدان بدهند و آنها را بهعنوان برند خود به مخاطب بشناسانند. این رویکرد به ما میفهماند که ارزش یک مجری موفق برای صاحبان رسانه تا کجاست. به همین دلیل به مجریهای شبکههای خود به چشم یک سرمایهگذاری طولانی مدت که ارزش افزود. هنگفتی برای رسانه آنها خواهند داشت، نگاه میکنند. در چهار دهه گذشته شبکههای مختلف صداوسیما مجریان زیادی در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، علمی و... تربیت کرده و هرکدام از آنها هم در زمان خود، به اندازه وسع خود بازدهی داشتهاند. تربیت و پرورش یک مجری خوب پروسهای طولانی و نسبتا پر خرج است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید همه قطعات این پازل بخوبی در کنار یکدیگر قرار گیرند که در اینجا شامل مردم، رسانه و برنامهای است که مجری در آن حضور دارد. صداوسیمای ما پتانسیلهای بسیاری برای معرفی استعدادهای تازه مجریگری به جامعه دارد که اگر درست مدیریت شوند میتوانند این ظرفیت را در اشکال گوناگون به مخاطب عرضه کنند.