مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3363343789838962513

آینده جنگ اقتصادی آمریکا و چین

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و تیم اقتصادی کابینه وی، شعله بزرگ‌ترین جنگ اقتصادی در تاریخ جهان را با جمهوری خلق چین افروخته‌اند؛ این نبرد اقتصادی بی سابقه، می‌تواند به رکود اقتصادی و حتی فروپاشی مولفه‌های همکاری تجاری در سطح جهانی بینجامد و زیان فراوانی به همکاری‌های بازرگانی و مبادلات اقتصادی در سطح جهان وارد نماید. کشور چین نیز اقدامات تلافی جویانه را در دستورکار قرار داده و اروپا هم از این سیاست اقتصادی چین تبعیت کرده و به رفتار آمریکا واکنش نشان داده‌است.

جهان در آستانه جنگ اقتصادی و تجاری تمام عیاری است که با تصمیم رئیسجمهور آمریکا مبنی بر افزایش تعرفههای گمرکی و مالیات بر کالاهای وارداتی از سوی کشورهای اروپایی و چین، آغاز شده است. مطبوعات کشور چین اقدام کابینه ترامپ درخصوص افزایش تعرفهها و مالیات برروابط تجاری آمریکا با چین را بزرگترین پیکار اقتصادی و تجاری که تاکنون جهان به خود دیده است، توصیف کردهاند. رهبران چین نیز تصمیم به واکنش مناسب گرفته و اقدامات تلافیجویانه را در دستور کار خود قرار دادهاند. اما نگرانیهایی وجود دارد که شاید رئیسجمهور آمریکا سطح این نبرد تجاری را بالا برده و بر همه کالاهای چینی که به خاک آمریکا وارد میشود، تعرفه اعمال کند.

جنگ تجاری که توسط ترامپ شروع شده، تنها چین را شامل نمیگردد؛ بلکه بیشتر همپیمانان آمریکا در اروپا، کانادا، مکزیک و آمریکای لاتین را نیز در بر میگیرد. ادامه این وضعیت، میتواند پیامدهای نگرانکنندهای برای اقتصاد بینالمللی و روابط تجاری میان کشورها و قارههای جهانی بهوجود آورد و شرایط اقتصادی را به وضع غیرقابل بازگشتی کشاند. جهان در برابر اقدامات دولت ترامپ دچار حیرت شده و به نظر میرسد، کابینه کنونی آمریکا، اقتصاد ایالات متحده را با منطق «تنها سود برای یک طرف» اداره میکند؛ این وضعیت میتواند تحرکی را از سوی کشورهای جهان در رویارویی با سیاستهای اقتصادی آمریکا بهوجود آورد.

رئیسجمهور آمریکا با سیاستهای یکجانبه خود تهدید میکند ساختار اقتصادی جهانی و قوانین حاکم بر آن را به نابودی میکشاند. زمانی هم که عدهای به او و کابینهاش یادآوری میکنند، این رفتارهای یکجانبه با اصول سازمان تجارت جهانی که ایالات متحده آن را پذیرفته و امضا کرده است، مخالفت دارد، پاسخی که کاخ سفید میدهد این است: ما به این چارچوب اعتقادی نداریم و آن را نمیپذیریم و ایالات متحده آماده است از این پیمان نامههای جهانی خارج شود؛ همانگونه که از یونسکو، کمیته حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و توافق هستهای با ایران خارج شد و آنها را بهطور یکجانبه نقض کرد. اگر مردم آمریکا اقدامی نکرده و رئیسجمهور این کشور را به تغییر سیاستها و برنامه هایش متقاعد ننمایند، بدون تردید سیاست «اول آمریکا» که کابینه ترامپ و نژادپرستانی پیرامونش در پیش گرفتهاند میتواند به نابودی اقتصاد آمریکا و وارد کردن خسارتهای جبرانناپذیر به اقتصاد جهانی منجر شود.

منبع: رای الیوم

مترجم: دکتر محمدجواد گودینی