مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3361507864466794151

پاسخ معمای قتل درپیتزا‌فروشی

قاتل، کسی جز جلیل همکار مقتول نبود.

دلایل سروان رضوانی

1- بنا به اظهارت جلیل، وی وقتی به مغازه رسید متوجه شد کرکره پایین و در مغازه قفل است؛ بنابراین قاتل شخصی بوده که کلید مغازه را داشته و براحتی میتوانسته به آنجا تردد کند.

2- جلیل مدعی شد ساعت 7:30 صبح منزل خالهاش را ترک و ساعت 8 صبح به مغازه رسیده است. باتوجه به اینکه خانه خالهاش درشهریار بوده مسلما او نمیتوانست ظرف نیمساعت خودش را به مغازه در خیابان ستارخان برساند.

در مسابقه شماره گذشته

1967 نفر شرکت کرده بودند که 647نفر پاسخ صحیح داده و از میان پاسخ
های صحیح اشکان قانعی از تهران و وحید طبریزاده از آمل به قید قرعه برنده شدهاند.