مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329071329506464753

سلفی پلیس مسکو با مسی ایرانی

مسی ایرانی در روسیه. از وقتی پایش به مسکو رسید برای یک لحظه هم آرامش نداشت. برای خیلی‌ها باورش سخت بود که بین او و مسی اصل تفاوتی قائل شوند.

گمان خیلیها این بود که واقعا مسی است که دارد براحتی در میدان سرخ تردد میکند. احتمالا به همین دلیل هم بود که رضا وارد نخستین فروشگاه شد تا یک ماسک خریداری کند و به صورتش بزند، اما در همان فروشگاه هم گرفتار شد و خرید یک ماسک بیش از یک ساعت از وقتش را گرفت. با همه این شرایط عدهای دنبالش راه افتاده بودند و از پرستش میخواستند تا با آنها عکس یادگاری بگیرد. همین اتفاق باعث شد تا نظم مسکو بههم بخورد و قیامتی به پا شود. رضا یکی از میادین اصلی مسکوی روسیه را بهم ریخته بود. در چشم بر هم زدنی پای پلیس روسیه به ماجرا باز شد و رضا پرستش که ماسکی سیاه به صورت زده بود دستگیر شد! نکته جالب انتشار فیلمهای پس از دستگیری مسی ایرانی توسط پلیس روسیه است. آنها که او را به دلیل برهم زدن نظم اجتماعی دستگیر کرده بودند خودشان از فرصت به وجود استفاده کردند و علاوه بر عکس، از او امضا هم گرفتند!