مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329053082344818172

قاتل مادر و دختر پای میز محاکمه

پرونده مرد میانسال که به خاطر سوءظن همسر برادرش و دختر چهار ساله او را کشته بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

به گزارش جامجم، متهم میانسال به نام احمد شامگاه بیست و هشتم شهریور سال گذشته به خانه برادرش درحوالی پاسگاه نعمتآباد تهران رفت و عروس خانواده و دختر کم توان ذهنی چهار ساله او را کشت و دیگر دختر ده ساله خانواده را زخمی کرد. متهم اعتراف کرده بود که بهخاطر یک سوءظن قتلها را انجام داده است. او بعد از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد.

چند روز پیش متهم برای شرکت در آخرین جلسه تحقیقات از زندان رجاییشهر کرج به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران نزد بازپرس محسن مدیر روستا آمد وگفت: تصور میکردم
همسر برادرم با مردی ارتباط دارد. این سوءظن رهایم نمیکرد. ماجرا را به برادرم گفتم که حرفهایم را باور نکرد و میگفت اشتباه میکنم. آن روز با کلید یدک و در نبودش به آنجا رفته و دو عضو خانوادهاش را کشتم و دختر دیگرش را زخمی کردم.

دیروز پرونده مرد جنایتکار به اتهام مباشرت در دو فقره قتل عمدی، ایراد ضرب و جرح نسبت به برادرزاده ده سالهاش و نیز تهیه کلید برای ورود به صحنه جنایت صدور جلب دادرسی صادر شد. پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا او به اتهام جنایت های مرتکب شده پای میز محاکمه بنشیند.