مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329052728988669672
مراسم قسامه نتوانست گره از پرونده زن متهم به قتل باز کند

کش و قوس قضایی در پرونده طاهره

وقتی اولیای‌دم مرد جوانی که در خانه‌اش کشته شده است نتوانستند 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای برگزاری مراسم قسامه و اثبات گناهکاری تازه عروس به دادگاه معرفی کنند، قضات دادگاه وارد شور شدند تا درباره این پرونده اظهار نظر کنند.

به گزارش جامجم، دوم فروردین سال 94 فریادهای کمک خواهی طاهره 34ساله در آپارتمانشان در محله نعمــــت آباد پیچید و همسایهها که از خانهشان بیرون دویده بودند با جنازه خونین شوهر 30سالهاش به نام سجاد روبهرو شدند. جنازه خونین سجاد به پزشکی قانونی فرستاده شد و طاهره گفت: وقتی من و شوهرم با هم درگیر شدیم او با چاقو به سینهاش زد و خودکشی کرد.

اما با گزارش پزشکی قانونی که اعلام کرد، مرد جوان بر اثر اصابت تیغه چاقو از سوی یک نفر دیگر به قتل رسیده است پرونده وارد مرحله تازهای شد و طاهره به اتهام قتل بازداشت شد. وی در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و مادرشوهرش برای وی حکم قصاص خواست. در آن جلسه زن جوان گفت: من و سجاد هشت سال قبل در شهرستان با هم ازدواج کردیم و برای زندگی به تهران آمدیم. چون بچهدار نمیشدیم خانواده سجاد در زندگیمان دخالت میکردند وخیلی اوقات باعث درگیری بین ما میشدند.

سجاد مدتی بود معتاد و عصبی شده بود. چون روز ششم عید جشن عروسی برادرزادهام بود، از سجاد خواستم تا برای شرکت در جشن عروسی به شهرستان برویم، اما او بهانه گیری کرد و سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. دعوا تا نیمه شب ادامه داشت و به کتککاری هم کشیده شد. صبح وقتی از خواب بیدار شدم برای خرید بیرون رفتم تا وسایل صبحانه را آماده کنم. وی ادامه داد: اما وقتی برگشتم و سجاد فهمید برای صبحانه کره نخریدهام بار دیگر بهانهگیری را از سر گرفت. او حال طبیعی نداشت که به آشپزخانه رفت و یک کارد به دست گرفت و به سینهاش زد. من چاقو را از سینهاش بیرون کشیدم و با داد و فریاد همسایهها را خبر کردم .

با دفاعیات این زن، قضات دادگاه طاهره را به قصاص محکوم کردند، اما این حکم در دیوانعالی کشور تائید نشد. به این ترتیب پرونده بار دیگر برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از مشورت این پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزاری قسامه دادند. دیروز قرار بود اولیای دم 50 نفر از بستگان نسبی خود را برای اثبات گناهکاری طاهره به دادگاه معرفی کنند، اما چون نتوانستند این تعداد را به دادگاه معرفی کنند و حاضر نشدند برای اثبات بیگناهی طاهره، قسم را به او رد کنند، قضات دادگاه وارد شور شدند تا درباره کش و قوس قضایی این پرونده اظهارنظر کنند.