مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3329052291245688417

دام سیاه در اینستاگرام

زن آرایشگر که با همدستی دو مرد میوه فروش، با گروگان گرفتن دوست اینستاگرامی از او فیلم سیاه تهیه کرده بود، پس از دستگیری ادعای عجیبی را مطرح کرد.

به گزارش جامجم، هفته گذشته با شکایت مرد جوانی نزد بازپرس بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران از یک زن و دو مرد به اتهام تهیه فیلم سیاه ،تحقیقات در پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران آغاز شد .

شاکی به افسر تحقیق گفت: دو ماه قبل با زن آرایشگر در اینستاگرام آشنا شدم. او یک روز مرا به خانهاش دعوت کرد که در دام دو مرد گرفتار شدم. آنها میگفتند که من مزاحم زن شوهردار شدهام. مقداری پول داشتم که برداشتند، بعد کارت بانکی و رمز را گرفتند و لباسهایم را درآوردند.

سپس بشدت کتکم زدند و سه دقیقه با گوشی تلفن همراه از من فیلم سیاه گرفتند. بعد مرا مقابل خودپرداز بردند که با داد و فریادم مردم و همسایه متوجه شدند و نجات یافتم. با آمدن پلیس هر سه متهم بازداشت شدند.

در ادامه متهم زن به افسر تحقیق گفت: شاکی با هویت زنانه با من در اینستاگرام دوست شده بود. بعد از مدتی به او اعتماد کردم و عکسهای خصوصیام را برایش فرستادم، او اطلاعات زندگیام را میدانست. اگر شوهرم میفهمید طلاقم میداد. او حاضر نبود عکسها و اطلاعاتم را پس دهد. ماجرا را به دو میوه فروش همسایه گفتم و آنها کمک کردند. شاکی را به خانهام کشاندیم تا عکسها و اطلاعاتم را از او بگیرم که نشد و دستگیر شدیم.

در ادامه دو میوهفروش هم گفتههای متهم زن را تائید کردند و گفتند برای ترساندن شاکی کتکش زدند، از او فیلم سیاه گرفتند و به زور میخواستند حساب بانکیاش را خالی کنند.

تحقیقات برای رازگشایی از دیگر جرایم متهمان ادامه دارد.