مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3328688511390486088

ویزیت چند باره

یکی دیگر از مشکلات بیماران این است که پس از انجام آزمایش، رادیولوژی یا سونوگرافی وقتی پیش پزشک برمی‌گردند پزشک از آنها دوباره حق ویزیت می‌گیرد این درحالی است که پزشک در اولین مراجعه نیز آن‌طور که باید برای معاینه بیمار وقت نگذاشته و ترجیح داده به‌جای معاینه با آزمایش و... هزینه دیگری روی دست بیمار بگذارد.

سخنگوی وزارت بهداشت در آخرین نشست خبری خود درباره اینکه اگر بیمار بخواهد نتیجه آزمایش خود را به پزشک نشان دهد آیا باید دوباره حق ویزیت پرداخت کند، گفت: این موضوع بحث دامنهداری است و اگر صرفا نشان دادن نتیجه باشد و پروسه یک بار دیدن بیمار خود پزشکان دریافتی نمیخواهند ولی اگر مداخلات درمانی باشد و نیاز به ارزیابی مجدد در نظر گرفته شود دریافتی از بیمار حاصل میشود.

البته ایرج حریرچی اعتراف کرد که در این زمینه تخلفهایی اتفاق میافتد، چرا که در این مورد قانون صریحی وجود ندارد و بیشتر پزشکان باید براساس معیار اخلاقی عمل کنند.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سازوکاری در نظرگرفته شده تا نتیجه آزمایشهای پزشکی به شکل خودکار برای پزشک ارسال شود و بیمار ناچار نباشد خود نتایج را به دست پزشک برساند و از او وقت معاینه بگیرد.

با این وجود در کشورمان هنوز آن طور که باید آزمایشگاهها مجهز نشدهاند و بسیاری از آنها قادر نیستند نتیجه آزمایشها را در مدت زمانی کوتاه به دست بیمار برسانند به همین دلیل هنوز شرایط به گونهای فراهم نیست که چنین انتظاری داشت، چرا که بسیاری از مناطق محروم کشور نیز به پزشک یا مراکز درمانی دسترسی مناسب ندارند.

علاوه بر این بسیاری از شهروندان از این گله دارند که برخی آزمایشگاهها آن طور که باید در انجام آزمایشات دقت نمی کنند به همین دلیل پزشک نیز در تشخیص بیماری آنها دچار اشتباه میشود.