مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327897346732800968
راپورت‌های مـیــرزا ادریـــس‌

در باب ادعای رفاقت و همدلی و خنجر از غلاف بیرون

الیوم در اندرونی عمارت دراز کشیده بودیم و کتاب می‌خواندیم که خشایار اذن ورود خواست‌. اجازت فرمودیم. مشرف شدند. عارض داشتند قربان این کلیپ را دیده‌اید؟ فرمودیم چه هست؟ عرض کرد: گویا مردکی که گویا صدراعظم ممالک مغصوبه فلسطین اشغالی است و نتانیاهو نام دارد راجع به ممالک محروسه ما افاضات کرده و غلط زیادی خورده‌اند .

فرمودیم: چه گفتهاند؟

عارض شد: بیایید ببینید! مردک قناس ابتدا یک لیوان آب میریزد و کوفت میکند و بعدش راجع به بحران کمآبی در ممالک محروسه مقادیری پرحرفی نموده و در آخر پیشنهاد میکند که به گشایش بحران کمآبی و خشکسالی در ایران کمک بنمایند .

ریش خارانده فوقالنهایه متعجب گشتیم. هیچکس نیست بگوید مردک تو اگر لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبرد. اطفال و نسوان در باریکه غزه از بیآبی در عذابند و از حداقل ملزومات معیشت بیبهرهاند و آن وقت میآید و آروغ فندقی میزند که فلان. این بشر و رژیمش دستش به خون هزاران کودک و زن و مرد فلسطینی رنگین است میآید از محبت و عاطفه و همدلی حرف بزند. یعنی گرگ بیاید بنشیند روبهروی تلویزیون و بگوید من مراقب برهها میمانم... شما جاسوس و آدمکش توی ممالک محروسه ما ول نکن حل بحران آب پیشکش.

جلالخالق که این دنیای مزخرف روز به روز بیشتر از قبل مفاهیم خود را از دست داده و جهان عاری از واژه میگردد .

خشایار عارض شد: تصدقت گردم این قصه بو داردها !

فرمودیم: چطور؟

عرض کرد: از آنور جاسوس محیطزیستی که اتفاقا برای بیآبی مطالعات میکرده خودکشی میکند از اینور این بشر اول حرفهایش آب میخورد و بعد هم پیشنهاد کمک آب میکند و اینا بودار نیست؟

فرمودیم: این آب قصه همیشه تاریخ است. همین چندی پیش سیدنا القائد در سخنرانی روز قدسشان فرمودند که این رژیم صهیونیستی شمر زمانه است و باید شناختش. طبیعی است که شمر زمانه اماننامه آب میآورد و کور خوانده است که این قبیله دین و شرف را به مشکی آب نمیفروشد. زیاده فرمایش نداریم... .