مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327850825510496953
یادداشت

خسارت محض

گرچه قضاوت درباره مذاکره آمریکا و کره‌شمالی و نتایج آن خیلی زود است اما روال و رویه دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که اعتماد به آنان اشتباه است.

از همین رو نمیتوان تفاوتی میان توافق فعلی با توافقاتی که سالهای گذشته میان دولتهای قبلی آمریکا با کرهشمالی صورت گرفته قائل شد. از سویی دیگر با وجود دیدار دونالد ترامپ و رهبر کرهشمالی، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل هستهای کرهشمالی، تحریم علیه این کشور برداشته نمیشود و این مساله نشان میدهد که هرگونه تعاملی با آمریکا خطرناک است. به طور دقیق مشخص نیست که سیر تعاملات جدید میان آمریکا و کرهشمالی چه وضعیتی را پیدا کند و حتی ممکن است این گفتوگوها به جایی نرسد اما در عین حال باید این واقعیت را پذیرفت که اعتماد به آمریکای دوران ترامپ میتواند حتی برای متحدان نزدیک ایالات متحده نیز زیانبار باشد. نمونه روشن آن اتفاقاتی است که در اجلاس جی7 رخ داد و سیر تحولات نشان داد که آمریکا حتی به متحدان خود نیز رحم نکرده است.

ترامپ صادرات کانادا به آمریکا را با تحدیداتی مواجه کرد و حتی آن را تهدید برای امنیت ملی دانست. از سویی دیگر تعرفههای گمرگی سنگینی را علیه اتحادیه اروپا، مکزیک و ژاپن در حوزه آلومینیوم و فولاد وضع کرد. همچنین تعرفههای سنگینی نیز در حوزه خودرو برای اتحادیه اروپا و آلمان و ژاپن در نظر گرفته شد. گذشته از آن بعد از پایان اجلاس جی7، ترامپ با بیانیه آن موافقت کرد اما مصاحبه مطبوعاتی نخستوزیر کانادا و رنجشی که در پی آن برای ترامپ بوجود آمد سبب شد رئیسجمهور آمریکا امضای خود را از بیانیه مذکور پس بگیرد و اعلام کرد که به خاطر این مصاحبه، کانادا با خسارت سنگینی مواجه خواهد شد. حرکت مشابه‌‌ای که البته در مورد برجام و سایر تعهدات دیگر آمریکا رخ داد نشاندهنده بیاعتمادی به ایالات متحده است. چنین واقعیتهایی در عرصه سیاسی نشان میدهد که آمریکای تحت مدیریت ترامپ حکومتی بیثبات در تصمیمگیری دارد و نسبت به نزدیکترین دوستانش نیز غیرقابل اعتماد و غیروفادار است.

دکتر سیدمحمد مرندی

استاد دانشگاه