مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3327688970345683420

حراج تهران هنوز مفید است

پایه‌گذار حراج تهران، معتقد است بعد از هشت دوره این حراج نقش مهمی در بهبود اقتصاد هنر ایفا کرده است.

علیرضا سمیعآذر به ایرانآرت درباره رشد حراجی تهران گفته: در اولین حراجهای تهران به دلیل محدود بودن خریداران، آثاری از هنرمندان معاصر، اساتید مدرنیست و چهرههای شاخص هنر کلاسیک ایران، همراه با هم معرفی میشدند. اما بتدریج تفکیکی پیش آمد که هنرمندان معاصر از هنرمندان مدرنیست و پیش از مدرن جدا شدند.

او به تحول دیگری در این روند فکر میکند و تفکیک حراج کلاسیک از حراج مدرن را ضروری میداند چون معتقد است: ما باید بتوانیم حراج را از نظر گزینش آثار، منسجمتر و با تعریف روشنتری ارائه کنیم تا این روند به مجموعهدارانی که آثاری را در حوزههای مشخصی گردآوری میکنند، تمرکز و دقت بیشتری برای انتخاب بدهد. در عین حال، وقتی تعداد حراجها زیاد میشود، تعداد هنرمندانی که میتوانند در آنها حضور داشته باشند هم افزایش پیدا میکند.