مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3326272835254005592

هشدار هفته

در طول سال بویژه در ایام امتحانات و کنکور مصرف قرص «ریتالین» در میان دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش می‌یابد و برخی برای این‌که بیدار بمانند و بتوانند شب امتحان درس بخوانند از این قرص استفاده و تصور می‌کنند مصرف آن برای چند مرتبه نمی‌تواند آسیب‌زا باشد، در حالی که کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند قرص‌هایی چون ریتالین و ترامادول دروازه ورود به اعتیاد است.

تهیه قرصی چون ریتالین برای دانشآموزان سخت نیست و علی رغم محدودیتهایی که در داروخانهها مبنی بر عدم ارائه دارو بدون دفترچه و تجویز پزشک وجود دارد باز هم برخی دانشآموزان به عنوان سرگروه اقدام به تهیه این قرصها کرده و آن را با قیمتهای متفاوتی از هفت تا 15 هزار تومان به دانشآموزان دیگر میفروشند؛ به نظر میرسد بهرغم تلاشهای صورت گرفته هنوز ضعفهای نظارتی در حوزه توزیع دارو و کنترل بازار سیاه فروش قرصهایی چون ریتالین و ترامادول پابرجاست؛ هرچند در این میان جای خالی اطلاع رسانی و آگاهیدهی به خانوادهها و دانش آموزان نیز به شدت احساس میشود.

نادر منصورکیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در اینباره هشدار میدهد: گرایش به این داروها، سهدلیل شایع دارد؛ اول در زمان امتحانات و کنکور و با هدف تمرکز، آرامش و تقویت حافظه، دوم به عنوان راهکاری برای رهایی از اختلالهای مرتبط با بهداشت روان مانند اضطراب، افسردگی، نقص توجه و سوم بهعنوان یک رفتار مخاطرهآمیز که در واقع همراه با سایر رفتارها و موقعیتهای مخاطرهآمیز استفاده شده و روی میدهد. در عین حال توصیه میشود در فصل امتحانات و کنکور، مراقبت بیشتری داشته باشند.

شواهد نشان میدهد متاسفانه از این داروها و قرص ها در مواردی برای سوءمصرف و به عنوان یکی از ابزارهای آسیب به خود، توسط کودکان و نوجوانان استفاده شده است. ریتالین، جزو داروهایی است که باید با تجویز پزشک و روانپزشک مصرف شود، چون در صورت عدمرعایت دوز مصرف و در صورت استمرار مصرف خودسرانه، موجب وابستگی و عوارض زیانبار است.