مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3326272379253096410

پرسش و پاسخ قضایی

با توجه به پرسش خوانندگان درخصوص موضوعات حقوقی بخصوص بیماری همسر، قرارداد کار، اختلاف مالی با شریک و دعوای مستاجر و صاحبخانه، تپش در مصاحبه با مریم جنت آبادی ،کارشناس ارشد حقوق خصوصی به پرسش‌های شما خوانندگان پاسخ داده است.

مخاطبان میتوانند پرسشهای حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره 300011224 مطرح کنند و پاسخ را در همین صفحه بخوانند.

از چند سال قبل دچار بیماری پانیک اتک شدم. با خانمی نامزد کردهام و او از بیماریام اطلاع دارد، آیا بعد از عقد میتواند اظهار بیاطلاعی و به دادگاه شکایت کند؟

در مورد بیماری و شرایط آن توضیح کافی ندادهاید و مشخص نیست این بیماری باعث عسر و حرج همسر میشود یا نه؟ اما براساس قانون مدنی، اطلاع همسر قبل از عقد از بیماری طرف مقابل باعث میشود او دیگر نتواند برای فسخ عقد اقدام کند. ماده 1126 قانون مدنی بر این نکته تاکید دارد. شما برای اینکه در آینده با مشکل روبهرو نشوید، میتوانید با استناد به ادله اثبات مانند شاهد ،اطلاع همسرتان از بیماری قبل از عقد را اثبات کنید.

در یک شرکت به مدت یک سال کارگری کردم که اخراجم کردند. بعد از اخراج متوجه شدم شرکت حق بیمه مرا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. با این توضیح نمیتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم.آیا میتوانم از شرکت به خاطر عدم واریز حق بیمه و دریافت حقوق بیکاری شکایت کنم؟

مرجع صلاحیتدار حل مشکل کارگر و کارفرما، اداره کار محل وقوع - محل فعالیت - شرکت است.

شما میتوانید با مراجعه به اداره کار، ثبت سابقه کاری و به تبع آن بیمه بیکاری خود را مطالبه کنید.

هنگام مراجعه ادلهای که فعالیت شما در آن شرکت را اثبات کند، همراه داشته باشید.

چند سال پیش با فردی شریک شدم و طی چند مرحله به حساب او پول واریز کردم اما شریکم از دادن چک ضمانت طفره رفت. آیا میتوانم با رسید پولهایی که به حسابش واریز کردم، اقامه دعوی کنم؟

بله. میتوانید با داشتن رسید پرداخت اقامه دعوی کنید . طبق ماده 265 قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است- یعنی آن مال را به وی نبخشیده باشد- بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد، میتواند استرداد کند.

آیا مستاجر را به خاطر عدم پرداخت اجاره ماهانه میتوان قبل از تمام وقت مندرج در قولنامه بیرون کرد و حکم تخلیه گرفت؟

بر اساس بند 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر، در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مالالاجاره یا اجرتالمثل خودداری کند، موجر میتواند صدور حکم بر تخلیه و وصول مالالاجاره را درخواست کند.

دادگاه در مورد یک دادخواست حقوقی بر سر زمین در حکم از کلمه افراز استفاده کرده است.میخواستم بدانم معنی این کلمه چیست؟

افراز، تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام میشود. افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکاست.