مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294589921809974855
راپورت‌های میرزا ادریس‌

در باب ماه مهمانی خدا و روزه گرفتن خلایق

الساعه که این سیاهه مرقوم می‌کنیم. خنکای صبح اولین روز از رمضان المبارک امسال است. بعد از تناول سحری و اقامه صلات خوابیدیم و ساعتی مانده به ظهر بیدار گشتیم. الحمدلله هوا به غایت نیکو است و صائمین عزیز را به رنج و تعب نخواهد انداخت ان‌شاءا... . رجای واثق داریم که در رمضان امسال شاهد آنچه در سنه ماضیه دیده‌ایم، نباشد.

پارسال بعض رعیت را در کوی و برزن میدیدیم که حرمت ماه شریف خدا نگه نداشته و به اکل اغذیه و شرب اشربه مشغول بودند. دوباری هم تذکار دادیم، عارض شدند ما نمیتوانیم روزه بگیریم، فرمودیم چهتان است؟ عارض شدند: گشنهمان میشود. هیچکس هم نبود توی کلهشان فرو کند که الدنگ خان بخشی از فضیلت روزه به همین است که هیچ نخوری و نیاشامی تا هم به فکر مستضعفین باشی و هم آن خندق بلا را یک ماه استراحت دهی که در یازده ماه بعدی بتوانی همانطور به بلع و هضم بپردازی . اصلا گیریم بیمار هم باشی صلاح نیست که در مقابل دیده صائمین ارجمند بطری پشت عرق کرده تگری آب معدنی بهدست گرفتی و عین شتر سه روز راه پیموده دست به کمر وسط خیابان بلایقف قورت قورت مینوشی و سیب زیر گلویت بالا پایین شود .

مریضی، بیماری و ناتوانی هر چه هستی آن بطری لامذهب را ببر در خم شکم یک کوچه به کمرت بزن تا دل بندگان خدا را به خواهش و هوس نیندازی. بعض دیگر از رعیت نیز انگار روزه میگیرند و منتش را سر ما دارند. خب اخوی جان روزه گرفتهای مقداری طبیعی است که تشنگی و گرسنگی غالب گردد. اینکه در ماه خدا که ماه برکت و مهربانی و رحمت است. یک به دو نشده که نباید تا یکی بوق زد و حرف زد، دست به قفل فرمان برده و طرف را عین نان قندی مشت خورده خاکشیر کنی. مگر نه که بزرگان شریعت فرمودهاند روزه به نوعی تمرین صبر و تحمل است. خب وا بده برادر من صبوری کن و برای خدا سیاق بنویس و با او حساب کتاب کن. زیاده فرمایش نداریم.