مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294478689878849624

ضمایر

من

داستانهای ایرانی دیگر قصه ندارند و نویسنده فکر میکند باید روشنفکر باشد. این حرفهای محمدرضا ذوالعلی است رمان «افغانی کشی» را نوشته و برای نگارش آن تحسین شده است.

ذوالعلی به فارس گفته، نویسندههای ما فکر میکنند باید حرفهای قلمبه سلنبه بزنند و همه چیز هامونی شده است! داستانها شبیه فیلم هامون داریوش مهرجویی شده با تم روشنفکری و قهرمانانی که دچار یاس و بحران هستند. البته از نگاه این نویسنده در یکی دو سالی اخیر کمی شرایط بهتر شده اما همچنان کتابها از نبود قصه رنج میبرند.

این نویسنده از روزگاری یاد میکند که همه فکر میکردند نویسنده باید تعهد و رسالت اجتماعی داشته باشد و حتما رسالتش را در داستانش بیاورد. از نگاه ذوالعلی اینچنین بود که جنبه ادبی قصهها کمرنگ شد و بیاعتماد جوانه زد. او مثال میزند: انگار زمانی که داستان مینویسم، دوستم وظیفه خود میداند از من تعریف کند. مثلا فردی داستانی نوشته بود که از نظر من و خیلیهای دیگر داستان متوسطی بود ولی آقایی که وجههای هم دارد و خود اهل قلم است، در جایی اعلام کرده بود که با این کتاب ادبیات داستانی ما تا دو سه سال به هیچ کتاب داستان دیگری نیاز ندارد! مشخصا این غلو بیدلیل است و فقط در عالم دوستی گفته شده است.

او

دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر مشخص شد؛ نادر برهانی مرند نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر انتخاب شده تا امور این جشنواره را به انجام برساند. شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی او را به عنوان دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر انتخاب کرده و در حکمی که به برهانیمرند داده، جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را بزرگ ترین رویداد تئاتر کشور و واجد شأن و جایگاه ویژهای دانسته که صیانت از این جایگاه و ارتقای آن برای متولیان و دستاندرکاران این اتفاق بزرگ هنری لازم و ضروری است.