مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294182748832248231
تخفیف مالیاتی و تعرفه‌ای؛

راهکار کشورها برای افزایش داخلی‌سازی

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد این کشورها به منظور تقویت توان تولیدی، به افزایش داخلی‌سازی تولیدات در صنایع مختلف توجهی ویژه کرده‌اند. استفاده از تخفیف‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی، یکی از راهکارهای کشورها به منظور افزایش میزان داخلی‌سازی صنایع بوده است.

به گزارش مقاومتی نیوز، تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان میدهد بهبود داخلی سازی در صنایع مختلف از اهداف و راهبردهای این کشورها طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است. کشورهای مختلف از الزام داخلیسازی به عنوان روشی به منظور حفاظت از صنایع در برابر آشفتگیهای اقتصادی استفاده میکنند.

برخی کشورها با هدف ارتقای داخلیسازی از ابزار تعرفه واردات بهره بردهاند. طوری که در سال 1930 براساس قانون تعرفهای به نام اسموت-هالی در آمریکا، تعرفه واردات 20 هزار کالا به منظور حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافت.

ارتقای داخلیسازی راهکار کشورهای توسعهیافته پس از جنگ جهانی دوم

دوران پس از جنگ جهانی دوم به عنوان زمانی تعریف میشود که بسیاری از کشورهای توسعهیافته سعی داشتند اقتصاد داخلی خود را بازسازی کنند و ظرفیتهای تولیدی خود را افزایش دهند. لذا این کشورها در کنار استفاده از ابزار تعرفه واردات، در صنایع متعددی سرمایهگذاری کردند تا رقابتپذیری بینالمللی خود را در حوزههای مختلف بهبود بخشند.

به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین بخشهای مبتنی بر منابع طبیعی خود را توسعه دادند. کشورهای آسیایی نیز در تلاش برای افزایش بهرهوری در صنایع دارای مزیت بودند.

در واقع حمایت از سیاستهای محافظه کارانه توسط حکومت ها، در آن زمان به یکی از روشهای حکومت داری تبدیل شد؛ به گونهای که سال 1953 واگاس، رئیسجمهور برزیل شرکت نفت ملی پتروبا را به استفاده از کارگران، منابع، سرمایه و فناوری ملی ملزم کرد.

کشورهای توسعه یافته نیز در صنایع منتخب به دنبال افزایش الزامات داخلیسازی بودند. برای نمونه کشور نروژ در دهه 1970 برای اولین بار بهبود داخلیسازی در بخش نفت و گاز را هدف خود قرار داد.

هماکنون با گذشت حدود نیمقرن از آن دوران همچنان کشورهای مختلفی سیاست بهبود داخلیسازی صنایع را دنبال میکنند. برای مثال کشور هند در صنعت پنلهای خورشیدی و تجهیزات ICT اقدامات متعددی را با هدف بهبود داخلیسازی در دستور کار قرار داده است.

معافیت مالیاتی کمیسیون اروپایی برای تولیدکنندگان به منظور بهبود داخلیسازی

گفتنی است الزامات داخلیسازی شامل بهبود قراردادهای دولتی، تامین منابع مالی صادرات تولیدات، رزرو برخی خطوط تجاری برای شرکتهای داخلی و موارد مشابه است. در این خصوص دولتها با سیاستهای انگیزشی سعی در آن دارند کالاهای داخلی را حمایت کنند.

از مهمترین این سیاستها معافیت یا تخفیفهای مالیاتی برای تولیدکنندگان است. کمیسیون اروپایی نیز از اقدامات فوق به منظور حمایت از تولیدات داخلی بهره برده است.

همچنین از دیگر اقدامات این کمیسیون در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای تولیدکنندگان خارجی است که در کشور هدف به داخلی سازی کالاهای وارداتی پرداختهاند. در واقع تخفیف تعرفهای راهکار کمیسیون اروپایی به منظور بهبود داخلیسازی خودروها بوده است.

کشورهایی که سیاستهای گفته شده را اعمال کردند، پیشرفت مناسبی در زمینه داخلی سازی صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، انرژی، ICT، نفت و گاز و دیگر صنایع به دست آوردهاند.