مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293326196200723622
مرگ مشکوک مرد جوان در گرمابه

نام یک زن در آخرین دستنوشته

مرد 36 ساله زمانی که به گرمابه عمومی در 30 متری جی تهران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد .

این در حالی است که از وی دستنوشتهای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده است. به گزارش جامجم، ساعت 22و 52 دقیقه یکشنبه 23 اردیبهشت امسال یکی از ماموران کلانتری 119 مهرآباد تهران درتماس با بازپرس سجاد منافی آذر، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران از مرگ مشکوک مردی 36 ساله در گرمابه عمومی در محله 30 متری جی خبرداد. در این مرحله بازپرس جنایی همراه تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل کشف جسد حاضر شدند. آنها با تحقیقات اولیه متوجه شدند مرد جوان را بیهوش یافتهاند و با انتقال وی به بیمارستان شریعت رضوی متوجه مرگش شده اند.

ماموران در بازرسی از وسایل به جامانده از این مرد دستنوشتهای را یافتند که در آن ذکر شده بود من با زن جوانی دچار اختلاف شدهام، اگر من جانم را از دست بدهم آن زن مقصر ماجراست. با کشف این نوشته روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد . در مرحله بعدی از تحقیقات ماموران به گفتوگو با مدیر گرمابه عمومی پرداختندکه وی به افسر تحقیق گفت: مرد فوت شده شب هنگام به عنوان مشتری به گرمابه آمد. اما بعداز گذشت چند ساعت هرچه در زدم در را باز نکرد. کسی هم ندیده بود او خارج شده باشد. به همین خاطر با مشکوک شدن به ماجرا به کلانتری خبر دادم. با آمدن ماموران به کمک آنها در را بازکردیم که دیدیم مرد جوان بیهوش افتاده است. همان موقع به اورژانس زنگ زدم و چند دقیقه بعد امدادگران اورژانس او را به بیمارستان منتقل کردند. با تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیسی برای شناسایی خانواده جوان فوت شده درحالی آغاز شده که دختر جوانی که نام وی در دستنوشته بود تحت تعقیب قرار گرفت تا با شناسایی و تحقیقات از وی راز مرگ مرد جوان فاش شود.