مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3293278142380549775

تذکر 50 نماینده به رئیس‌جمهور در مورد برجام

50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طی تذکری کتبی به رئیس‌جمهور خواستار اجرای قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران در مقابل نقض‌های مکرر برجام شدند.

در این تذکر آمده است: آقای رئیسجمهور اطلاع دارید که اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام از سوی ایران مشروط به رعایت الزامات نه گانه مقام معظم رهبری است. لازم بود تضمینهای قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل تدارک دیده شود. نمایندگان امضاکننده این تذکر افزودهاند: استنکاف شما از اجرای این الزام در زمان انعقاد این توافق و عدم پایبندی و اعمال بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در مقابل نقضهای مکرر برجام توسط طرف مقابل بویژه آمریکا به استناد اقاریر ضمنی و صریح جنابعالی و همکارانتان و گزارشهای وزارت خارجه که در اجرای تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی ارائه گردیده است، منجر به عدم پایبندی و نقض مکرر برجام توسط طرف مقابل بویژه آمریکا بوده است. در ادامه تذکر آمده است: با توجه به خروج رسمی آمریکا از برجام و عدم وجود هیچگونه بهانهای در اینباره نسبت به اعمال بند 3 قانون فوق مصوب مجلس جهت جلوگیری از ادامه ضرر و زیان غیر قابل جبران اقدام نمایید. / فارس