مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3292519293897855722

پاسخ معمای فرزندخوانده قاتل

مسعود دربازجویی به سروان رضوانی گفت: ساعت 12شب بامقتول تماس تلفنی داشته است واین درحالی بودکه سروان باقری درارائه گزارش خودبه سروان رضوانی اظهارکرد و در زمان کشف جسد درساعت 8صبح حداقل 10ساعت از زمان مرگ وی گذشته بود.

درواقع زمان وقوع جنایت قبل از10شب بوده است.ازطرفی مسعودمدعی بود ازپشت درصدای زنگ تلفن وموبایل وی راشنیده است درحالی که همان طوری که د رداستان خواندید سروان دربررسی های اولیه متوجه شد سیم تلفن قطع وگوشی موبایل مقتول شکسته شده بود.

در مسابقه شماره گذشته 2650 نفر شرکت کرده بودند که 587 نفر پاسخ صحیح داده و از میان پاسخهای صحیح سهیلا راستی از بندرعباس و علی عباسیان از اصفهان به قید قرعه برنده شدهاند.