مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256383430333032247

راهکارهای 0‌1گانه بخش خصوصی برای حمایت از تولید و کالای ایرانی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق به راهکارهای تحقق شعار سال درباره حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق ایران، شافعی عنوان کرد: امروز ما نیازمند ارائه تعریفی دقیق و شفاف از واژه حمایت در کشور هستیم. مقایسهای ساده در بحث حمایت در کشور ما و کشورهایی که شواهد رشد و پیشرفت و اصول حمایتی آنهادر دسترس است، نشان میدهد آنچه ما طی سالهای گذشته در کشور اجرا کردیم، حمایت واقعی از تولید در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نبوده است.

وی افزود: آنچه طی سالهای گذشته اصولا با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولتهای گذشته بوده یا اعطای رانتهای بیقیدوشرط بدون هیچگونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدفگذاری توسعهای.

نگاهی به اقتصادهای موفق در دنیا نشان میدهد، دولتها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیاتها، افزایش یارانههای بخش تولید، تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایههای ملی به بخش تولید فروگذار نکردهاند.

رئیس اتاق بازرگانی در ادامه ده راهکار برای حمایت از کالای ایرانی به شرح زیر اعلام کرد:

1- تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی

2- اتحاد ملی و تفاهم بین گروههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

3- دولت باید توسعهگرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد.

4- کنار گذاشتن معیار حجم اشتغال در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، زیرا هدف بنگاههای اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست.

5- بهبود فضای کسبوکار.

6- حمایت از کالای داخلی، تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست.

7- ثباتبخشی به شاخصهای اقتصاد کلان پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت.

8- کاهش اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری.

9- تدوین استراتژی توسعه صنعتی.

10- فرهنگسازی برای مصرفکنندگان.