مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256381920245709291

5 بخشنامه ارزی بانک مرکزی در یک روز

بانک مرکزی طی یک روز، پنج بخشنامه جدید ارزی صادر کرد. تعیین 33 اولویت تأمین ارز، تأمین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ 21/1/1397، کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور و ضوابط فعالیت صرافی‌ها موضوع پنج بخشنامه ارزی بانک مرکزی در یک روز بودند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اولویت تأمین ارز خدماتی در کشور به ترتیب زیر اعلام شد:

1ـ ارز مسافرتی

2ـ ارز درمانی

3ـ ارز مأموریت

4ـ ارز دانشجویی

5 ـ ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و هزینههای درمانی اعضای هیأتعلمی

6 ـ ارز بابت حق عضویت و حق ثبتنام در سازمانها و مجامع بینالمللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی

7ـ هزینه شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور

8 ـ هزینه برگزاری نمایشگاههای بینالمللی

9ـ حقالوکاله در دعاوی خارجی

10ـ اصل و سود سرمایهگذاری خارجی

11ـ کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حوالهها و ضمانتنامههای ارزی

12ـ هزینه دفاتر خارج از کشور

13ـ هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطلاعاتی

14ـ هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهیهای بینالمللی

15ـ هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافتهای ماهوارهای و ارتباطی

16ـ هزینه شرکتهای بیمه ایرانی

17ـ فروش ارز به شرکتهای منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

18ـ هزینه شرکت در آزمونهای بینالمللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار میشود.

19ـ هزینه ثبتنام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

20ـ بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

21ـ هزینههای سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی

22ـ هزینه حق بیمه هواپیماها

23ـ حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور

24ـ هزینههای انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانههای خارجی

25ـ هزینههای انتقال درآمد ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی

26ـ هزینههای مطالبه ارز ضمانتنامههای خارجی

27ـ هزینههای رانندگان حمل و نقل بینالمللی

28- هزینههای فرصتهای مطالعاتی

29 هزینههای شرکت در دورههای آموزشی خارج از کشور

30 هزینههای حق عضویت و ثبتنام در سازمانها و مجامع بینالمللی

31- هزینههای انتقال جسد از خارج از کشور و هزینههای وابسته

32ـ هزینههای ارزی راهآهن و شرکتهای ریلی

33ـ هزینههای تبدیل موجودی ریالی حسابهای ایرانیان مقیم
خارج از کشور

شرایط تأمین ارز حواله

بانک مرکزی اعلام کرد: در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 21/1/1397 توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادرشده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است. در صورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.