مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3256013761245952006

نتـایج برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

در لیگ ربات‌های فوتبالیست استاندارد، تیم HTWK آلمان به مقام نخست رسید.

در لیگ رباتهای فوتبالیست انساننما، سایز کودک تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به قهرمانی رسید.

در لیگ رباتهای فوتبالیست انساننما سایز نوجوان، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

در رقابت فنی لیگ رباتهای فوتبالیست انسان نما، سایز بزرگسال تیم IRC از دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قهرمان و تیم ER-Force آلمان دوم شد.

در لیگ فوتبالیست شبیهساز سهبعدی تیم 'UT Austin Villa از دانشگاه تگزاس آستین قهرمان شد.

در لیگ فوتبالیست شبیهساز دوبعدی تیم CYRUS از دبیرستان انرژی اتمی قهرمان شد، تیم Miracle2018 از چین به مقام دوم رسید و تیم Razi از پژوهشسرای دانشآموزی رازی ناحیه 2 شیراز عنوان سوم را از آن خود کرد. در بخش رقابت فنی این لیگ، تیم KN2C از دانشگاه خواجهنصیرطوسی عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ فوتبالیست شبیهساز دوبعدی استارتر تیم Atomic Energy از مدرسه انرژی اتمی اول شد و تیم AE Team همین مدرسه، عنوان دوم را کسب کرد. در این لیگ تیم Mouood مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات امدادگر واقعی و در بخش رقابت اصلی تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام قهرمانی رسید و تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد نایب قهرمان شد و تیم KN2C از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مقام سوم رسید.

در رقابت فنی ربات کوچک دانشآموزی نیز تیم TESLA از مرکز پژوهش شهید فائزی دماوند به مقام نخست رسید.

در لیگ شبیه ساز عامل امداد تیم Auro از دانشگاه تبریز قهرمان شد، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نایب قهرمان شد و تیم Apollo-Rescue چین مقام سوم را کسب کرد. در بخش رقابت فنی این لیگ تیم Apollo-Rescue چین، عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ ربات امدادگر مجازی تیم SOS VR از دانشگاه امیرکبیر اول شد، تیم Echoic از مدرسه سلام رسالت نایب قهرمان شد و تیم Aura-VR از دانشگاه تبریز به مقام سوم رسید.

در ارائه فنی لیگ شبیهساز عامل امداد، تیم M.I.C از ایران عنوان بهترین تیم را کسب کرد.

در لیگ رباتهای پرنده در بخش فضای باز، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام اول را کسب کرد و تیم IRSE از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب به مقام دوم رسید.

در لیگ رباتهای پرنده در بخش فضای داخل ساختمان تیم samen-cyrus_uav اول شد و تیم KN2C از خواجه نصیرالدین طوسی سوم شد.

در لیگ رباتهای پرنده در بخش سرعت، تیم SIRFPV اول شد و تیم Parnia نایبقهرمان شد.

در لیگ رباتهای مین یاب کنترل از راه دور تیم ROYAN از مرکز رویان صنعت طبرستان اول شد، تیم
SAMAUAV از دانشکده سما تهران واحد جنت آباد نایب قهرمان شد، تیم e4u از مرکز زئوس نیز سوم شد. در این لیگ تیم Hephaestus عنوان برتر رقابت فنی را از آن خود کرد.

در لیگ رباتهای مین یاب هوشمند اندازه کوچک تیم DSK از دانشکده سما کن اول شد و تیم ZR-positive مقام سوم را کسب کرد. همچنین در لیگ رباتهای مین یاب هوشمند اندازه متوسط تیم
Robust مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در لیگ رباتهای نمایشی بخش دانشجویی، تیم FaraTavan3 از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس به مقام نخست رسید، تیم ویلچر خودران با یادگیری عمیق از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نایب قهرمان شد و تیم FUM-BionicHand از دانشگاه فردوسی مشهد، مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در رقابتهای بخش کاربردی و در لیگ خودروی هوشمند تیم علامه طباطبایی مقام اول را کسب کرد، در لیگ طراحی خودروی هوشمند نیز تیم Strom AM اول شد.

در لیگ ربات آتش نشان شناور با محوریت کشتی سانچی نیز تیم اندیشه پویا 2، مقام اول را به دست آورد.

در سوپر لیگ آتشنشان شناور باز هم تیم اندیشه پویا2 عنوان برتر را از آن خود کرد.

در بخش دانشآموزی و در لیگ فوتبالیست وزن آزاد تیم VCC اول شد. در سبک وزن مقدماتی تیم ESLAM GLP به مقام نخست رسید. در سبک وزن پیشرفته نیز تیم Rasaa عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

مقام اول مسابقات رباتهای فوتبالیست تیمهای ترکیبی وزن آزاد را تیمهای INtelegentF4، ققنوس، Salam Zeynoddin و Ototaps به خود اختصاص دادند.

مقام اول مسابقات رباتهای فوتبالیست تیمهای ترکیبی سبک وزن را نیز تیمهای Mario ،Bright ،ARARAT، Farzanegan7 و Eslam کسب کردند.

در لیگ امدادگر دانش آموزی در مسابقات امدادگر خط ابتدایی تیم دبیرستان علامه طباطبایی اول شد، در مسابقات امدادگر خط پیشرفته تیم کاوش دانش به مقام اول رسید. در مسابقات امدادگر ماز نیز تیم Helli 1 قهرمان شد.

مقام اول ترکیبی مسابقات امدادگر خط نیز به تیمهای ESLAMRLS و SADRAROBOT3 رسید.

در لیگ امدادگر فضای مشترک دانشآموزی و در بخش فضای مشترک ابتدایی تیم SADRA ROBOT5 اول شد. در بخش فضای مشترک پیشرفته تیم سینا به مقام نخست رسید و در بخش امدادگر فضای مشترک-بخش بینالملل تیم Raymand_mega صاحب عنوان اول شد.

همچنین مقام اول تیم ترکیبی در مسابقات امدادگر فضای مشترک پیشرفته به تیمهای
Salam Zeynoddin ، armistic FarzPhoenix و دبیرستان سلام یوسفآباد رسید.