مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215853192078904595
یادداشت

آتشی که سیلاب می‌شود

طبیعت ایران همواره با چندچالش دست وپنجه نرم کرده است، مخصوصا درتعطیلات نوروز که حجم سفرها بیشتر می‌شود. نوروزها، مسافران زباله‌ها را در طبیعت رها می‌کنند، شاخ و برگ درختان را می‌شکنند تا آتش روشن کنند و زغال بسازند، دست به بوته کنی هم می‌زنند. محیط‌بانان در تعطیلات نوروز به گردشگرانی که حجم تخریبشان اندک باشد تذکر شفاهی می‌دهند که خوشبختانه اغلب آنها نیز به تذکرات گوش می‌دهند و واکنش بدی ندارند، اما تخریبگران بزرگ به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

به اعتقاد ما علت اصلی تخریب طبیعت به دست مردم ضعف اطلاعشان از محیطزیست و ارزش زیستی طبیعت است. مثلا مردم بوتهها را میکنند تا آتش روشن کنند، خیلی هایشان دلیل میآورند که چون بوتهها خشک اند باید کنده و سوزانده شوند. اما خوب است بدانند که برخی بوتهها در بهار دیرتر از بوتههای دیگر سبز میشوند و گرچه ممکن است به ظاهر خشک باشند اما بزودی جوانه میزنند. اما حتی با فرض خشکیده بودن بوتهها نیز نباید آنها را از ریشه درآورد چون حتی بوتههای خشک باعث تثبیت خاک وجلوگیری از وقوع سیلاب میشوند.

بنابراین توصیه محیطبانان احترام به طبیعت است، طبیعتی که اگر مردم ارزش آن را بدانند حتی از پا گذاشتن روی کوچک ترین بوتهها وگیاهان نیزخودداری میکنند. همچنین توصیه داریم مردم برای روشن کردن آتش از چوبهای دور ریز استفاده کنند نه شاخ و برگ درختان. مردم میتوانند درطول سال این چوبها را تهیه و دپو و هنگام تفرج از آنها استفاده کنند. حتی شهرداریها میتوانند شاخههای خشک درختان را پس از هرس در بسته بندیهای کوچک تهیه کرده و دراختیارمسافران قرار دهند. به خرده چوبهای نجاریها هم میشود فکرکرد، فقط لازم است مردم و مسئولان برای حفظ درختها، درختچهها و بوتهها به این راهها فکر کنند.

احمد بحری

محیطبان