مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215851674247175464

نحوه پرداخت اجاره بها و بدهی خوابگاه‌های دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، نحوه محاسبه و پرداخت اجاره بهای سراها (خوابگاه‌ها ) و نحوه پرداخت بدهی نیم سال‌های قبلی را تشریح کرد.

به گزارش جامجم با توجه به چهل و پنجمین مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی و قبل از ورود به سرای (خوابگاه) دانشجویی ملزم به پرداخت اجاره بها هستند که دراین صورت تا 90 روز از ابتدای نیم سال تحصیلی مشمول 10 درصد تخفیف میشوند.

در صورت پرداخت نکردن مبلغ از روز نودویکم تا پایان نیم سال تحصیلی مبلغ تخفیف از بدهی سکونت نقدی کسر شده و مبلغ به صورت نقدی و بدون تخفیف محاسبه میشود و استفاده از سرا (خوابگاه) در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی خواهد بود.

دراین راستا نحوه محاسبه و پرداخت اجاره بهای سراها و نحوه پرداخت بدهی نیم سالهای قبلی به شرح زیر است:

براساس این گزارش در خصوص دانشجویانی که یک دوره تحصیلی و چند نیم سال از سرا بهره مند هستند، مبلغ اجاره بهایی که به صورت نقدی ثبت شده است باید در ابتدای همان نیم سال تحصیلی واریز شود.

علاوه بر این با تغییر اعمال شده در سامانه، چنانچه دانشجو برای بدهی نقدی در نیم سال قبلی مبلغی بدهکار باشد واریزی اجاره بهای نیم سال اول 97-96 به بعد برای بدهیهای قبلی لحاظ شده تا تصفیه شوند.

اگر نحوه پرداخت اجاره بها به جای نقدی بهصورت بدهی ثبت شده باشد، مشمول این فرآیند نمیشود و سیستم آن بدهی قابل تقسیط در زمان فارغ التحصیلی تلقی میشود.

بنابراین چنانچه در طول دوره تحصیلی مبلغی بابت استفاده مذکور واریز شده باشد به صورت خودکار برای بدهیهای سرای نقدی محاسبه میشود و اگر عنوان و نحوه پرداخت اجاره بهای دانشجو «بدهی» ثبت شده باشد و دانشجو به واریز اجاره بها تمایل داشته باشد، باید فیش پرداخت از فهرست «اطلاعات اتاق سامانه خوابگاهی» یا فهرست «صدور فیش جمعی» استفاده از خوابگاه برای دانشجو صادر شود.