مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215851324457868939

اعلام شرایط مرخصی زندانیان در ایام نوروز

رئیس قوه قضاییه درباره شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز 1397 بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، براساس این بخشنامه به زندانیان محکوم با رعایت شرایطی و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

طبق ابلاغ رئیس قوه قضاییه، سه دسته از زندانیان مشمول مرخصی ایام عید میشوند که دسته نخست زندانیان محکوم به حبس، یعنی محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل پنج سال حبس، محکومان به حبس بیش از ده سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس، محکومان به حبس بیش از پنج تا ده سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومان به حبس بیش از یک تا پنج سال به شرط تحمل دوماه حبس و محکومان به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

رئیس قوه قضاییه در تبصره محکومان به حبس آورده است، به محکومان به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.

واجدان شرایط اعطای مرخصی براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، زندانیان محکوم به جزای نقدی هستند که به محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از 120 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از 70 میلیون ریال تا 120 میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس ، برمیگردد.

در تبصره این بخش آمده است، به محکومان به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا 70 میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود.

آیتا... آملی لاریجانی درباره بخش سوم محکومان واجد اعطای مرخصی ایام نوروز، یعنی محکومان به پرداخت دیه و محکومان مالی، اعلام کرد: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود و مشمول این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضاییه در تبصره این بخش آورده است، در مورد محکومان موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد هستند، چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات شوند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات مانعی ندارد.