مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215714142703167987

حاشیه‌های ماندن و رفتن مدیر دفتر موسیقی

دفتر موسیقی ماجراهای فراوانی دارد. نه این‌که فکر کنید اولین بار است این اتفاق افتاده... این دفتر هم مانند خود موسیقی هر مدیری که داشته باشد و هر قدر هم تلاش شود، حاشیه‌های خاص خودش را خواهد داشت. این بار هم ماجرای تغییر مدیر این دفتر حکایت رسانه‌ها در هفته گذشته شده است.

ظاهرا قرار است علی ترابی بر مسند مدیریت این دفتر بنشیند. ترابی پیش از این هم مسئولیت دفتر موسیقی و همچنین انجمن موسیقی را به عهده داشته است. هر چند نامهای دیگری هم شنیده میشود، اما شنیدهها حکایت از این دارد که ترابی بهعنوان گزینه قطعی برای مدیریت این دفتر انتخاب شده است.

حالا در این شرایط دو دوسته از هنرمندان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید عباس صالحی، نامه نگاری میکنند. یک دسته از هنرمندان نامه نوشتهاند و خواستار ماندن فرزاد طالبی، مدیر کنونی این دفتر شده و نوشتهاند طالبی توانسته آرامش را بر دفتر موسیقی حاکم کند و از او برای ادامه کارش حمایت میکنند.

از سوی دیگر عدهای از هنرمندان هم نامه نوشته و خواستار حضور ترابی بهعنوان مدیر در این دفتر شدهاند. این هنرمندان تاکید کردهاند، ترابی مدیر بیحاشیهای بوده که حضور دوباره اش میتواند برای موسیقی کشور اتفاق خوبی باشد. از سوی دیگر خانه موسیقی هم اعلام کرده در انتخاب مدیر دفتر موسیقی بیطرف است و برخلاف دورههای قبل هیچ نظری ندارد و ورود پیدا نمیکند. باید دید نتیجه این نامهنگاریها چه میشود و تصمیم نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دفتر موسیقی چه خواهد بود.