مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3215440339836227173

فرونشست زمین باانتقال تونلی آب سدطالقان

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز گفت: عدم انجام مطالعات دقیق و کارشناسی انتقال تونلی آب سد طالقان باعث فرونشست زمین و خشک شدن چشمه‌های بالادستی در استان می‌شود.

به گزارش مهر، فردین حکیمی با اشاره به اینکه طرح انتقال تونلی آب سد طالقان به تهران مشمول مطالعات ارزیابی زیستمحیطی است، اظهار کرد: در حال حاضر آب سد طالقان با لوله به بیلقان منتقل میشود.

وی بابیان اینکه جلسهای با حضور دستگاههای مربوطه کارگروه ارزیابی زیستمحیطی استان البرز برگزارشده و نقطه نظرات لازم در این بخش اتخاذشده است، افزود: نظرات دستگاههای مذکور به سازمان ارائهشده و باید منتظر بررسی در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست کشور بود.

حکیمی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیطزیست استان البرز دغدغه دولت و این اداره کل محسوب میشود، تصریح کرد: فرونشست زمین و خشک شدن چشمههای بالادستی مشکلات مهمی است که در صورت عدم انجام مطالعات دقیق و کارشناسی در راستای انتقال آب سد طالقان بهصورت تونلی به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مختلفی چون شرکت آب منطقهای استان و منابع طبیعی باید در خصوص موارد مطرحشده دغدغه داشته باشند، خاطرنشان کرد: این طرح مشمول ارزیابیهای زیستمحیطی است و اقدامات بهصورت دقیق و کارشناسی صورت خواهد گرفت.