مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214573566258626622
یادداشت

انگلیس باید غرامت بپردازد

طی روزهای اخیر شاهد دو تعرض به سفارتخانه‌های کشورمان در انگلیس و سپس اتریش بودیم.

این در حالی است که طبق کنوانسیونهای بینالمللی بخصوص ژنو، مسئولیت حفاظت از سفارتخانهها به عهده کشور میزبان است و نقض آن، مسئولیت بینالمللی به دنبال خواهد داشت. به موجب حقوق بینالملل دولت میزبان، موظف به تامین امنیت و تعدیناپذیری اماکن و کارکنان دیپلماتیک است. به این معنی که دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از چنین تعرضاتی جلوگیری کند و طبیعی است اگر دولتی چنین وظیفهای را انجام ندهد یا قصور کند تعهدات بینالمللی خود را نقض کرده است.

انگلیس و حتی اتریش کشورهایی هستند که محل رفت و آمد مخالفان ایران هستند و این موضوع طبیعتا شرایط خاصی به وجود میآورد و به طور طبیعی باید به لحاظ امنیتی نگاه ویژهای به آن شود.

نکته مهم این است که در ماجرای تعرض به سفارت انگلیس مشاهده میکنیم این اقدام در حضور پلیس انگلیس صورت میگیرد، لذا با توجه به موارد ذکر شده به نظر میرسد نوعی عمد نیز در ماجرای تعرض به سفارت ایران در انگلیس وجود داشته و به این ترتیب حتی امکان طرح نوعی هماهنگی نیز باشد، چرا که در گذشته نیز اتفاقات مشابهی در برخی کشورها از جمله انگلیس و فرانسه با هماهنگی دولت مربوط آنها صورت گرفته و بیحرمتیهایی نسبت به سفارتخانههای ما صورت گرفته بود.

زمانی که سفارت انگلیس در تهران مورد تعرض قرار گرفت، آنها غرامتهایی از ایران دریافت کردند، حال که به واسطه تعرض به سفارت جمهوری اسلامی به شان دیپلماتیک ایران آسیب معنوی و فیزیکی وارد شده آنها باید این خسارت را جبران کنند.

علاوه بر این جمهوری اسلامی باید به طور خاص در آینده در رفتار با کشورهای اروپایی حساب ویژهای در این رابطه باز کند، چرا که کشورهای اروپایی وارد برخورد نرم با ایران شدهاند و همان طور که شاهد هستیم ادعاهای ضد حقوق بشری و همین طور دخالت در امور داخلی ایران را در دستور کار قرار دادهاند.

ممکن است در آینده نیز نمایندگیهای ایران در خارج از کشور مورد تعرض قرار گیرند، بنابراین میتوان از طریق شکل گیری پروتکل امنیتی ویژه اجازه انجام چنین اقداماتی به مخالفان ایران در خارج از کشور نداد.

حشمتا... فلاحتپیشه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس