مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214573177504902420

صادق خرازی: در مورد آزادی‌های جنسیتی آخوند محض هستم

دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: من در مورد آزادی‌های جنسیتی آخوند محض هستم چرا که ما ملتزم به قرآن و روایات هستیم و همان راهی را می‌رویم که دکتر شریعتی و شهید مطهری پیش از این رفته‌اند.

نشست سازوکارها و موانع تحقق عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر دیروز (دوشنبه 21 اسفند ماه) با حضور صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان و کاظم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی حزب ندای ایرانیان برگزار شد.

خرازی با اشاره به مفهوم عدالت خاطرنشان کرد: عدالت را باید بهصورت نسبی دید و با دیدگاه استقرایی نمیتوان صحبت کرد، من معتقدم در تحقق عدالت موفق نبودیم.

وی افزود: دولتی که تمام توان و انرژیاش را گذاشته برای اینکه توزیع امکاناتش عادلانه باشد، اینها همه مقدمه حکمرانی خوب است. مهمترین عنصر اجرای عدالت حکمرانی مستحکم است و مهمترین شاخصه عدالت، آزادی است. اگر آزادی نباشد زبان و قلم مهجور است و یک خودزندانی و خودتحقیری بهوجود میآید. راه مبارزه با فساد آزادی قلم و کلام است و عدالت و تقوا همزاد یکدیگر هستند.

دبیرکل حزب ندای ایرانیان درباره سفر اخیرش به خوزستان و اهواز، تصریح کرد: من در روزهای گذشته در خوزستان و اهواز چیزهایی دیدم که امکان بهوجود آمدن آنها در هیچ کشوری وجود ندارد و حلبی‌‌آبادهای گذشته پیش آنها کاخ محسوب میشود.

خرازی با بیان اینکه تجربه نشان میدهد آزادی مقدم بر عدالت و عدالت مقدم بر توسعه است، خاطرنشان کرد: 70 میلیون نخل، 300 هزار زمین کشاورزی، 8 میلیون دام بهخاطر بیتدبیری یک دولت از بین رفته است که هیچ کدام از اینها با عدالت سازگاری ندارد. من از کسانی بودم که میگفتم توسعه مقدم بر عدالت است و الآن فریاد می‌‌زنم که اشتباه کردم و میگویم عدالت مقدم بر توسعه است. دبیرکل حزب ندای ایرانیان راجع به بصیرت مردم در شناخت اشخاص مختلف خاطرنشان کرد: چرا چهرهای مانند حاج قاسم سلیمانی با اینکه نظامی است محبوب است، اما دیگران اینگونه نیستند؟ چرا مردم سال 84 به آیتالله هاشمی رأی ندادند اما آن تشییع جنازه تاریخی از ایشان صورت گرفت؟ این نشاندهنده این است که مردم ما بصیرت دارند و با الفاظ نمیشود با آنها سخن گفت.

خرازی در خصوص موضوعاتی مثل آزادیهای جنسیتی گفت: من در مورد آزادیهای جنسیتی آخوند محض هستم چرا که ما ملتزم به قرآن و روایات هستیم و همان راهی را میرویم که دکتر شریعتی و شهید مطهری پیش از این رفتهاند و کاملاً سیاستها و نظام غرب را در این موضوعات بهچالش کشیدهاند و آن را محکوم کردهاند.

وی در ادامه تصریح کرد: سخنانی که در بعضی از بیانات دولتمردان ما است هیچ آمیختگیای با اصل آزادی بیان و اصل رعایت حق مخالف ندارد و اگر داشت این اتفاقات نمیافتاد./ تسنیم