مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214546489983651572

پیشرفت 65 درصدی مطالعات پروژه انتقال آب عمان

مجری طرح انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرق کشور از پیشرفت 65 درصدی مطالعات فاز یک این پروژه خبر داد.

به گزارش ایرنا، پروین فرشچی در جلسه ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرق کشور ضمن تاکید بر ضرورت همخوانی توسعه سواحل مکران با سیاستهای کلان توسعه پایدار، از برگزاری این جلسه و هماهنگی با سازمان حفاظت محیطزیست کشور قبل از اجرای این پروژه خبر داد.

وی گفت: همچنین قرار شد نظر به حساسیتهای زیست محیطی در طرح مذکور، پیگیری تخصیص از وزارت نیرو
بهگونهای باشد که در برداشت آب دریا از پراکندگی نصب آب شیرینکنهای مختلف، جلوگیری و تخصیص کلی برای شرب و صنعت سه استان در یک نقطه داده شود.

در این جلسه مقرر شد تا پس از جمعبندی گزارش مذکور، موقعیت آبگیر با توجه به شرایط مختلف زیستمحیطی مورد بررسی قرار گیرد و هماهنگیهای لازم جهت ارائه طرح در کارگروه توسعه مکران
صورت گیرد.