مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214511251661269399

تلفیق اسطوره و فضای بومی

محمدعلی علومی که از نویسندگان فعال و پر کار در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، فارغ‌التحصیل رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او اهل استان کرمان است و نویسنده‌ای است که در آثارش طنز، اسطوره و نگاه بومی به داستان‌نویسی موج می‌زند. او نویسنده آثار شناخته‌شده‌ای چون معروف سوگ مغان، آذرستان، ظلمات، اندوهگرد، پریباد، داستان‌های غریب مردمان عادی و ... را در پرونده کاری خود دارد.

او نوشتن از حال و هوای منطقه زندگیاش را خوب بلد است. علومی همچنین سراغ روایت اسطورهها میرود. آثار او قابل تأمل بوده و در بخش رمانهای جدید با رویکرد جدی به قصههای عامیانه و افسانههای کهن میپردازد.

علومی بیان از اسطورهها را ضرورت میداند. این دغدغه خودآگاه برای بیان اسطورهها که موجب بازآفرینی به شکل امروزی میشود، بیدلیل نیست. نویسنده با دستمایه قرار دادن اسطورهها به سبک و سیاق جدید، میخواهد دوباره این اسطورهها را در زندگی ما زنده کند. داستان به سفر و تشرف هم اشاره دارد که از بنمایههای اسطوره هستند. برخی از نویسندهها، موضوعی را در داستانشان مطرح میکنند ولی از آن استفادهای نمیکنند. به همین دلیل است که داستانهای به اصطلاح بومی، زیاد موفق نیستند. اما علومی با آوردن بنمایههای اسطورهای در داستانش، به دنبال گذشته و تطابق دادنش با امروز است.