مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3214174482535559366
روان سالم

کنجکاوی در دید و بازدید نوروزی

نیاز یا تمایل انسان برای دانستن بیشتر درباره خودش یا محیطش نشان دهنده کنجکاوی است و این رفتار در حالت متعادل باعث رشد و پیشرفت فرد می‌شود و به ارتقای علمی و دانش او می‌انجامد. اما میل به دانستن می‌تواند از مسیر سالم و سازنده خارج شود و تبدیل به کنجکاوی در امور شخصی زندگی دیگران شود که آن کنجکاوی ناسالم است.

گفتوگو و تبادل پیام بخش بسیار مهمی در برقراری ارتباط است و مسلما در روابط اجتماعی که افراد با یکدیگر برقرار میکنند پرسش کردن نیز وجود دارد، اما اینکه برخی از افراد به خودشان اجازه میدهند از یکدیگر مدام سوال بپرسند باعث میشود رفته رفته در متن تبادل پیام و گفتوگوهای خود وارد حریم شخصی افراد شوند و سوالاتی را بپرسند که اطرافیان را دچار حس ناراحتی یا حتی اضطراب و استرس کنند.

این رفتار در مراودات اجتماعی بیشتر رخ میدهد و یکی از این فضاها دید و بازدیدهای نوروزی است. در دید و بازدیدها افراد با یکدیگر گفتوگو میکنند و افرادی که مهارت کافی در برقراری گفتوگوی سازنده ندارند از پرسش کردن برای برقراری ارتباط استفاده میکنند و در اموری مانند ازدواج، بچهدار شدن، درآمد، نوع بیماری (در صورت مبتلا بودن فرد به بیماری خاص)، معدل و نمره و سایر موارد از یکدیگر سوال میپرسند و معمولا به این موضوع توجه نمیکنند که این موضوع میتواند عاملی برای ایجاد ناراحتی در اطرافیانشان باشد. بالاخص پرسشهای نابجا در خصوص نوع بیماری افراد یا داروهای مصرفی آنها ممکن است باعث شود تا میزان استرس و ناآرامی فرد بیمار تشدید شود یا اینکه حس ترحم را به آنها القا کند.

کنجکاوی بیش از حد باعث میشود اطرافیانتان از شما آزرده شده و در نهایت از شما دور شوند. بنابراین لازم است از لحاظ رفتاری روی خودمان کار کنیم و مشخص کنیم تا چه اندازه مسائل زندگی افراد به ما مربوط است و در حدی سوال بپرسیم که وارد حریم شخصی و مسائل فردی افراد نشویم.

افراد کنکاشگر به خودشان اجازه میدهند در مورد امور فردی و شخصی و اجتماعی از دیگران سوال بپرسند و در مسائل زندگی آنها سرک بکشند و از لحاظ نگرشی درک نمیکنند که وارد حریم دیگران شده اند و زمانیکه با اعتراض روبهرو میشوند یا به آنها تذکر داده میشود، رفتارهای دفاعی و پرخاشگر از خود بروز میدهند و حق خودشان میدانند که در مورد مسائل دیگران سوال بپرسند. برخی از افراد نیز برای اینکه نشان دهند نسبت به یکدیگر بیتفاوت نیستند اقدام به پرسش میکنند یا خودشان در مورد مسائل فردیشان صحبت میکنند و انتظار دارند دیگران نیز مانند آنها رفتار کنند.

در هر صورت این نوع رفتارهای بین فردی حالت طبیعی ندارد و لازم است تا از عادتهای رفتاری فرد حذف شود و در روابط خود بالاخص در دیدوبازدیدهای نوروزی میتوانید برای تبادل پیام مطلوب، موضوعات اجتماعی و هنری و بیطرفانه را انتخاب و در مورد آنها با اطرافیانتان گفتوگو کنید .

دکتر مهرنوش دارینی

روانشناس و مشاور