مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181328700883259149
یادداشت

مشق نشاط در نوروز

پیشتر نگاه سنتی و حافظه‌محور به تحصیل در آموزش و پرورش مبتنی بر این رویکرد وجود داشت که باید از فرصت حدودا دو هفته‌ای که در تعطیلات نوروزی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌شود، برای اجبار آنها به مرور درس‌ها استفاده کرد تا مفاهیمی که دانش‌آموزان در طول سال فراگرفته‌اند، در این مدت فراموش نشود. براساس همین رویکرد در گذشته مدارس و معلمان تکالیف درسی بسیاری را در ایام نوروز برای دانش‌آموزان تعیین می‌کردند و دانش‌آموزان ناچار بودند ساعت‌های بسیاری از ایام تعطیل خود را به مشق نوشتن بپردازند که البته عموما این کار را در یکی دو روز آخر تعطیلات انجام می‌دادند و در سایر روزهای تعطیل هیچ توجهی به درس و مشق نداشتند.

اما چندسالی است که این نگاه منسوخ شده و کمتر کسی در آموزشوپرورش بر ادامه این روش سنتی اصرار دارد. البته برخی افراد هم میگویند بهتر است مدارس در ایام نوروز کاری به کار دانشآموزان نداشته باشد و آنها را به حال خود رها کند. اما به نظر نمیرسد رها کردن دانشآموزان هم چاره کار باشد و باید گفت تنها راهکار مناسب برای تکالیف نوروزی دانشآموزان، حد وسطی بین این دو نگاه و استفاده از رویکردهای جدید آموزشی در تعیین این تکالیف است تا دانشآموزان هم از سفر و سایر تفریحات در ایام نوروز باز نمانند.

منظور از رویکردهای جدید آموزشی در تکالیف نوروزی، تعیین سرفصلهای پژوهشی و فعالیتهای علمی با رویکردهای اجتماعی و خانوادگی است.

بهعنوان مثال دانشآموز میتواند گزارشی از دید و بازدیدها و سفرهای خود در ایام نوروز را در قالب تکالیف نوروزی به مدرسه ارائه کند یا حتی میتوان در تکالیف نوروزی دانشآموزان و خانوادههایشان را به گردشهای علمی ترغیب کرد.

رویکردهای جدید آموزشی میتواند درس خواندن در ایام نوروز را برای دانشآموزان دوره ابتدایی دلچسب کند؛ چراکه دانشآموزان در این دوره، در سنین کودکی خود قرار دارند و نباید با قید و بندهای دست و پا گیر درسی مانع شادی و نشاط آنها شد، بلکه باید از فرصتهای گوناگون زندگی دانشآموزان برای ترغیب آنها به علم و تحصیل کردن استفاده کرد و زندگی اجتماعی و خانوادگی دانشآموزان را به فرصتهای لذتبخش آموزشی برای آنها تبدیل کرد.

پیشنهاد جدید معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مبنی بر جایگزین کردن کتابهای داستان با پیک نوروزی در دوره ابتدایی هم مبتنی بر همین رویکردهای جدید آموزشی در جهت ترویج نشاط در میان دانشآموزان ابتدایی در دوره نوروز است و به همین دلیل گامی مثبت تلقی میشود. اما این کار نباید بهعنوان تنها فعالیت درسی دانشآموزان در ایام نوروز محسوب شود و باید مبتنی بر همین رویکردهای جدید برای ارتباط دانشآموزان با دیگر سرفصلهای درسی در این ایام هم برنامهریزی کرد. البته به شرطی که آموزش و پرورش نظارت دقیقی بر فعالیتهای مدارس داشته باشد تا معلمان در اجرای برنامههای جدیدی که برای تکالیف نوروزی دانشآموزان تعیین میشود، سهلانگاری نکنند.

ابراهیم سحرخیز

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش