مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181307130582242435
دادستان تهران با تشریح ابعاد پرونده جاسوسی اخیر اعلام کرد

رصد فعالیت‌های موشکی در قالب اقدامات زیست‌محیطی

دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان که به تازگی در ارتباط با یک شبکه جاسوسی دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولتآبادی در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریتهای سهگانه ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمعآوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی از جمله پایگاههای موشکی کشور، دنبال میکردهاند گفت: در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان نمودهاند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزههای زیستمحیطی ایران بوده و اطلاعات جمعآوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال مییافته و در همین خصوص دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوششهای مختلف به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کردهاند که از جمله اهداف آنها، ایجاد موسسهای در قالب فعالیتهای زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده در حوزههای دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است.

جعفری دولتآبادی افزود: حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری م.ط دارای تابعیت سهگانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده و این افسر اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار مییافته است. این شبکه در پوشش اجرای پروژههای علمی و زیست محیطی نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام میکرده است. دادستان تهران اظهار داشت: طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور در ظاهر تعدادی دوربین برای رصد امور زیستمحیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند.

دادستان تهران افزود: پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجوی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست نموده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی نمود. وی اعلام داشت: به محض اطلاع دادستان، قاضی ویژه امور جنایی به زندان اعزام و ضمن بررسی موضوع، پرونده قضایی تشکیل و مقرر شد در انجام تحقیقات از کلیه مطلعین موضوع تسریع گردد. همچنین به خانواده متوفی اطلاع رسانی شده و پس از مشاهده جسد توسط همسر و برادر متوفی، علی رغم عدم درخواست ایشان برای کالبدشکافی، با تاکید دادستان تهران کالبدشکافی انجام و مقرر گردید جسد جهت تدفین در اختیار خانواده متوفی قرار گیرد.