مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181243241229896602
مخالفت اتحادیه جهانی با درخواست فدراسیون کشتی

ایران به آمریکا نمی‌رود

پس از عدم‌پذیرش درخواست ایران از سوی اتحادیه جهانی، برای تغییر نیافتن زمان جام‌جهانی کشتی‌فرنگی از فروردین به آذر 97، فدراسیون کشتی به‌صورت رسمی اعلام کرد، در جام‌جهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمی‌کند.

اتحادیه جهانی در پاسخ به نامه ایران در مورد تغییر نکردن زمان جامجهانی کشتی فرنگی اعلام کرد ضمن اینکه متوجه نگرانیهای فدراسیون ایران در این خصوص است، موافق برگزاری مسابقات در فروردین نیست و در صورتی که ایران نتواند مسابقات را در آذر 97 برگزار کند، میزبانی جامجهانی را به یک کشور دیگر واگذار میکند.

در پی این نامه، فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد به دلیل بر هم خوردن برنامههای فنی مسابقات ملی خود، در جامجهانی کشتی آزاد در آمریکا شرکت نمیکند و با توجه به لزوم مذاکره مجدد با حامیان مالی بزودی در مورد قبول میزبانی جامجهانی کشتی فرنگی در آذر 97 نظر خود را اعلام میکند.

متن پاسخ ایران به اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

1- در مورد تاریخ جدید، لازم است مجدد با اسپانسرهای جدیدی وارد مذاکره شویم. بزودی نظر فدراسیون ایران را برای برگزاری مسابقات جامجهانی کشتیفرنگی در تاریخ جدید مشخص شده از سوی اتحادیه اعلام میکنیم.

2- اما این سوال فدراسیون ایران بیپاسخ ماند که چطور کشورهای اروپایی برای شرکت در جامجهانی آمریکا که حدود سه روز از تاریخ پیشنهادی جدید ایران فاصله دارد، مشکلی ندارند اما با زمان جدید پیشنهادی از سوی ایران (در تاریخ 22 و 23 فروردین) در برگزاری جامجهانی فرنگی (سه روز بعد از آزاد) میتوانند مشکل داشته باشند. به نظر میرسد مخالفت با زمان قبلی برگزاری مسابقات جامجهانی کشتیفرنگی، مشکل همه کشورهای اروپایی نیست.

3- به هر حال با توجه به اینکه تاریخ اعلامی جدید اتحادیه که بر خلاف تاریخ مصوب در جلسه هیات رئیسه در فرانسه است، متاسفانه تمام برنامههای برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای ملی بزرگسالان آزاد و فرنگی ایران را که براساس یک برنامه مشخص مطابق خواست مردم و علاقهمندان به کشتی در ایران، هر ساله و همزمان برگزار میشود، تحتتاثیر خود قرار میدهد. از سوی دیگر فدراسیون ایران باید تدارک حضور سه تیم ملی در کشتی فرنگی خود را در مسابقات بازیهای آسیایی، جهانی و جامجهانی در حد فاصل زمانی نسبتاً محدودی ببیند. از اینرو، ضرورت دارد تاریخ مسابقات انتخابی تیمهای ملی آزاد و فرنگی ایران تغییر کند. به همین دلیل با توجه به مشکل بهوجود آمده، همانطور که در نامه پیشین اعلام شد، تیم کشتی آزاد ایران نمیتواند در جامجهانی آمریکا شرکت کند.

این در حالی است که رسول خادم،رئیس فدراسیون کشتی درباره این موضوع میگوید:در جلسه هیات رئیسه اتحادیه جهانی، اعضا به این نتیجه رسیدند که جامجهانی کشتیفرنگی در ایران بهفاصله 15 روز پس از جامجهانی کشتی آزاد در آمریکا برگزار شود. در ادامه متوجه شدیم اتحادیه جهانی، تاریخ میزبانی ما را در تقویم قرار نمیدهد. ما فهمیدیم روسیه بهدنبال جابهجایی زمان میزبانی ما بهدلیل میزبانیاش در قهرمانی اروپاست که فاصله دهروزه با میزبانی ایران دارد، در واقع به همین دلیل کشورهای اروپایی نمیتوانستند در جامجهانی کشتی فرنگی شرکت کنند، ما نیز به همین دلیل حاضر شدیم میزبانیمان را در فاصله دو سه روز پس از جامجهانی کشتی آزاد داشته باشیم تا اروپاییها به ایران بیایند.

خادم ادامه داد: اتحادیه جهانی در اینباره اعلام کرد تعویق جامجهانی کشتیفرنگی قطعی است و ما هم گفتیم تیم ملی در جامجهانی آمریکا شرکت نخواهد کرد. این آخرین مکاتبهای بود که صورت گرفت. اگر اتحادیه جهانی اصرار بر تغییر زمان جامجهانی کشتی فرنگی در ایران داشته باشد، ما هم در مسابقات آمریکا شرکت نمیکنیم.