مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180904480216841004

وضعیت نهال‌های کشت شده در کانون‌های ریزگرد اهواز

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: میانگین درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در 5 هزار هکتار از عرصه‌های فوق بحرانی ریزگرد بیش از 77درصد است که این میزان یک عدد بسیار خوب است.

به گزارش ایسنا احمد رئیسزاده اظهار کرد: وضعیت نهالهایی که برای مبارزه با ریزگردها در منطقه جنوب شرق اهواز کشت شدهاند، منطقه به منطقه متفاوت است زیرا هر خاک با خاک دیگر یا هر نهال با نهال دیگر فرق دارد.

وی با بیان اینکه درخت تا یک آستانه مشخص میتواند شوری را تحمل کند و پس از آن آسیب میبیند، افزود: درصد سبزینگی نهالهای کشت شده در عرصههای فوق بحرانی ریزگرد اهواز درصد بسیار بالایی است و بین 20 تا 100درصد متغیر است.

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: میانگین درصد سبزینگی نهالهای کشت شده در 5 هزار هکتار از عرصههای فوق بحرانی بیش 77درصد است که این میزان یک عدد بسیار خوب است.

رئیس زاده عنوان کرد: در این زمینه عملکردی که تاکنون شاهد آن هستیم فراتر از اهداف پیش بینی شده است و این میزان سبزینگی که رخ داده، راضی کننده است.

وی گفت: وضعیت نهالهای کشت شده در عرصههای فوق بحرانی راضی کننده است و اگر آب بهتری به آنها برسد، وضعیت بهتر نیز خواهد شد. در مناطقی که شاهد سبزینگی 100درصدی هستیم، آب به خوبی به نهالها رسیده است اما در مناطقی که درصد سبزینگی پایین است دو عامل اثرگذار بوده است. عامل اول اینکه آب به صورت چالهای به نهال داده شده و عامل دوم نیز عدم آبشویی خاک عرصهای است که نهال در آن کشت شده است.

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان بیان کرد: ریزگردهایی که در منطقه از زمین بلند میشود، بر روی نهالهای کشت شده اثر میگذارد و باعث خشکیدگی برگها میشود.

رئیسزاده خاطرنشان کرد: نهالهای کشتشدهای که در عرصهها به نظر بی برگ هستند، از طوفانهای ریزگرد آسیب دیدهاند و ریشه آنها زنده است و مجددا رشد میکنند اما لازمه این امر بارش باران است تا نمک موجود در عرصه کاهش پیدا کند. کشتهای انجام شده در یک شرایط نرمال و در یک زمین عادی نیست، بلکه در یک عرصه مرده این کار انجام گرفته است تا بتوانیم مجددا عرصه را زنده کنیم.