مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180901399112684913

مهاجرت، دلیل 90 درصد حاشیه‌نشینی در همدان

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه حاشیه‌نشینی یکی از معضلات توسعه‌یافتگی شهرهاست، گفت: 90 درصد حاشیه‌نشینی شهر همدان به علت مهاجرت روستاییان به شهر است.

به گزارش ایسنا، ابراهیم مولوی اظهار کرد: مهاجرتها شامل 2 نوع مهاجرت از شهر به شهر و روستا به شهر است که باعث ایجاد جداییگزینی اکولوژیکی میشود.

وی با اشاره به اینکه حاشیهنشینی معضلاتی برای مادرشهر دارد، تصریح کرد: معمولاً حاشیهنشینی در مناطقی که از نظر سطوح زندگی در سطح پایینتری قرار دارند و قیمت زمین در این مناطق کمتر بوده، به صورت قومی و قبیلهای شکل میگیرد که تبدیل به معضلات اساسی برای مادرشهرها میشود.

مولوی با تأکید بر اینکه در شهر همدان با حاشیهها و معضلات زیادی مواجه هستیم، افزود: حدود یک چهارم از جمعیت 600 هزار نفری کهنشهر همدان، حاشیهنشین هستند که در مناطقی از جمله حصار، خضر، اسلامشهر، مجیدآباد و پرسیگاز سکونت دارند.

وی با بیان اینکه این مناطق به مناطق توانمندسازی شده در شهر مشهور هستند، اضافه کرد: مدیریت شهری با سیاستهای تشویقی و صدور پروانه رایگان میخواهد ساکنان این مناطق را نسبت به بازسازی و نوسازی مشارکت دهد تا این مناطق قانونمند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد حاشیهنشینی شهر همدان از نوع مهاجرت روستا به شهر است که شاید یکی از دلایل آن عدم توازن و برابری در خدمات و اشتغال در بین شهر و روستاست.

وی درباره اینکه مدیریت شهری نمیتواند به مناطق حاشیهنشین خدماترسانی کند، خاطرنشان کرد: 80 درصد از ساختوسازهای این مناطق در پهنههای جغرافیایی غیرمجاز صورت گرفته که کاربری غیرمسکونی داشته به همین علت مدیریت شهری براساس قانون مجاز نسیت خدماتی را ارائه کند.

مولوی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب و ابلاغ کرده که اکثریت بافتهای غیرمجاز میتوانند از امتیازات خدمات شهری استفاده کنند و دستگاههای خدماترسان موظف به واگذاری انشعابات هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه واگذاری انشعابات به واحدهای غیرمجاز سیاست تشویقی است، تأکید کرد: متأسفانه این قانون حالت تشویقی دارد اما چارهای نیست چرا که کسانیکه در این مناطق زندگی میکنند، شهروندان همین شهر هستند.

وی یکی دیگر از پیامدهای حاشیهنشینی را اقتصاد شهری و خانوار دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایطی که حاشیهنشینان دارند، از تخصص و تحصیلات لازم برای جذب در بازار کار و گردش مالی برخوردار نیستند و اکثراً جذب شغلهای کاذب شهری از قبیل دستفروشی میشوند که معضلات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی حاشیهنشینی، یادآور شد: یکی از راهکارها این است که در سطح کلان کشوری برنامهریزی مدون داشته و اقتصاد روستاها را مولد کنیم به طوریکه تولید پایداری در روستاها داشته باشیم تا در صورتیکه روستاییان به علت خشکسالی و عدم توجیه اقتصادی کشاورزی نتوانند ارتزاق کنند با شغلهای مکمل درآمدزایی داشته باشند و به شهرها مهاجرت نکنند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: مدیریت شهری نیز باید اراضی کنار شهرها را تفکیک و قطعهبندی کرده و کاربری مورد نیاز جمعیت را در آنها لحاظ کند تا مهاجران به این مناطق سوق یابند و اسکان داده شوند.

وی تأکید کرد: شهرداری همدان به عنوان یک کهنشهری که در بلندای تاریخ نام و نشان دارد، باید برنامه مدونی در زمینه کاربری اراضی که ارزش کمتری دارند داشته باشد تا بتوانیم خانوادههایی که از نظر مالی توان کمتری دارند، در این مناطق سکونت دهیم.