مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180091045194590071

افزایش 900 هزار نفری یارانه‌بگیران

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تا آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 900 هزار نفر به جمعیت یارانه بگیر کشور افزوده شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بررسی عملکرد هشت ماه سازمان هدفمندی یارانهها حکایت از آن دارد که در 8 ماه منتهی به پایان آبان امسال، کل منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها 4/31 هزار میلیارد تومان و مصارف قانون مذکور 8/31 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس 5/30 هزار میلیارد تومان از مصارف مذکور (بالغ بر 95 درصد) صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، 865 میلیارد تومان در بخش بهداشت و 448 میلیارد تومان در بخش حمایت از تولید مصرفشده است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در آبان امسال، 3/76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند که نسبت به اسفند 95، تعداد 901 هزار نفر به صورت خالص به جمعیت یارانه بگیران اضافه شده است.

با توجه به رشد جمعیت کشور و کندی در حذف یارانه افراد غیرنیازمند، در صورت ادامه روند کنونی اعطای یارانه تا پایان سال از سقف پیشبینیشده برای این موضوع (5/33 هزار میلیارد تومان) تجاوز خواهد کرد و منابع پیشبینیشده در تبصره 14 نیز کافی نخواهد بود.

ارزش یارانه نقدی به 8000 تومان رسیده است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یارانه 45 هزار و 500 تومانی که در سال 1389 به مردم پرداخت شد، اکنون به اندازه 8000 تومان ارزش دارد.

حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه سال 97 رقم 102 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: 41 هزار میلیارد توما ن از درآمد هدفمندی یارانهها برای پرداخت نقدی به 76 میلیون نفر است که در این صورت نباید یارانه 38 میلیون نفر یارانه بگیر حذف شود اما مطابق قانون اگر دولت در بررسی خود به این نتیجه رسید که افرادی جزو دهکهای بالا محسوب میشوند و میتوانند از گرفتن یارانه حذف شوند، میتواند این اقدام را انجام دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: 7000 میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است به دلیل اینکه حقوق این افراد امسال چهار برابر و این امر اجرایی شد. همچنین 3700 میلیارد تومان برای بهداشت، 3300 میلیارد تومان برای خرید گندم، 8000 میلیارد تومان برای مالیات ارزش افزوده، 21 هزار میلیارد تومان برای شرکت برق و بقیه برای سایر شرکتهای پخش و پالایش همچون آب، گاز و برق است.