مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3180050348288747815

جزئیات عیدی و پاداش کارگران

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازار کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نحوه جزئیات پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت درپایان سال گفت: عیدی و سنوات کاملا براساس آنچه قانون تعیین کرده است به نسبت میزان کارکرد افراد و مدتی که در کارگاه فعالیت داشتند، باید پرداخت شود.

وی بیان کرد: اگر فردی پارهوقت یا نیمهوقت کار کرده است، باید عیدی را مطابق مدت زمان کارکرد خود دریافت کند. قانون کار اعلام میکند، کارگر باید هفتهای 44 ساعت در کارگاه فعالیت کند. اگر فردی به صورت ساعتی آمده باشد، به عنوان مثال در ماه 30 ساعت کار کرده باشد، تمام این مدت در طول سال باید محاسبه و تقسیم بر تعداد ساعت شود و مدت زمانی که کار کرده است، عیدی دریافت کند. حاجاسماعیلی عنوان کرد: هیچ مانعی برای پرداخت عیدی براساس قانون به کارکنان پاره وقت و ساعتی وجود ندارد. متناسب با شرایط قانون کار و همانطور که کارکنان دیگر عیدی دریافت میکنند، براساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود و عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست.

وی ادامه داد: کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود بهنسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، بهعنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.