مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141863620589093045

سودجویی عده‌ای خاص در ذخیره‌سازی میوه شب عید

چند روز پیش علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز خرید میوه مورد نیاز شبکه مانند سیب و پرتقال خبر داد و گفت که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

البته پس از آن محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در این باره اظهار کرد که برنامههای دولت برای تنظیم بازار در شب عید در حال تهیه است تا هم تولید کننده و کشاورز راضی باشد و هم مردم.

وی با بیان اینکه حدود 23 هزار تن سیب ذخیرهسازی شده است و پرتقال نیز تا حدود 50 هزار تن ذخیره سازی خواهد شد، گفت که سیب تولید شده در استانهای مختلف خریداری و ذخیرهسازی شده است و برای پرتقال نیز برنامهریزیهای لازم صورت گرفته که البته کمی با تاخیر بهپایان میرسد.

به گزارش ایسنا عنایتالله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در این باره میگوید وزارت جهاد کشاورزی اگر از هماکنون به فکر ذخیرهسازی میوه شب عید باشد هیچ مشکلی در این زمینه نداریم، اما نه اینکه آن را به عوامل دولتی خودشان واگذار کنند. وی اضافه کرد: در حال حاضر برای ذخیرهسازی هر نوع میوه شب عید به علت رانتهایی که پشت این مساله وجود دارد عدهای خاص از آن سود میبرند و این زیبنده نیست.

رئیس اتحادیه مرکب کاران تصریح کرد: ذخیرهسازی میوه شب عید به سازمان تعاون روستایی و اتحادیههای زیرمجموعه این سازمان واگذار شده است در حالی که باید به اتحادیههای واقعی و اتحادیه باغداران واگذار شود. در استان مازندران 13 تعاونی وجود دارد که میتوانند به آنها واگذار کنند و با نظارت کامل همه نقصهای احتمالی موجود را بررسی و متولیانش را بازخواست کنند.