مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141547279062568295

حال خوش «کل و بز» ایرانی در اردبیل

جمعیت کل و بز که با اجداد بزهای اهلی شناخته شده و در ارتفاعات خلخال و کوثر واقع در استان اردبیل حیات دارند، با تلاش محیط بانان رو به افزایش است.

به گزارش مهر، کل و بز گونهای بز اهلی است که با شاخهای دراز و شمشیری خود شناخته میشود و در گلههای بزرگ حیات دارد.

اینگونه که زمانی در اغلب مناطق کوهستانی کشور جمعیت قابلتوجهی داشت، به دلیل شکار بیرویه و بیرحمی انسان با کاهش قابلتوجه جمعیت همراه بود.

در استان اردبیل نیز ارتفاعات خلخال و کوثر مأمن اینگونه در معرض خطر است و به گفته مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان اردبیل به تازگی جمعیت آن افزایش یافته و گلهها جان دوباره گرفته است.

محمد خداپرست با اشاره به تشدید حفاظت پاسگاهها و پیادهسازی برنامههای حفاظت افزود: با این اقدام توانستیم جمعیت اینگونه در معرض خطر را هم در خلخال و هم در کوثر افزایش دهیم.

وی افزود: در سال 95 و در مقایسه با سال 94 جمعیت کل و بز خلخال 38 درصد و جمعیت کل و بز کوثر 48 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان ادامه داد: در هشتماهه نخست امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته جمعیت کل و بز در خلخال 14 درصد و در کوثر 32 درصد افزایش دارد.

خداپرست تأکید کرد: کل و بز از گونههای در معرض تهدید است که با شیوههای مختلف حفاظتی توانستیم زمینه افزایش جمعیت آن را فراهم کنیم.

وی با اشاره به فعالیت 11 پاسگاه محیطزیست و 56 محیط بان در اردبیل ادامه داد: انتظار میرود با توجه به اینکه اینگونه به تازگی با بهبود وضعیت جمعیتی مواجه است، ساکنان بومی محلی نیز در حفظ اینگونه همکاری داشته باشند.

وی خواستار ممانعت از شکار اینگونه در معرض تهدید شد و تأکید کرد: با افراد متخلفی که در مناطق شکارممنوع نسبت به شکار این حیوان اقدام کنند برخورد میشود.