مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920360406711293859

امروز در تاریخ

بازگشت محمدعلی شاه به ایران پس از پناهندگی به روسیه برای تصاحب سلطنت (1290 ش)

شروع به کار اولین دوره شورای نگهبان (1359 ش)

کشتار میدان مشق در پاریس در جریان انقلاب فرانسه (1791 م)

کودتای داوودخان علیه ظاهر شاه در افغانستان و اعلام رژیم جمهوری در این کشور (1973 م)