مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2885760214779924926

مسابقه قرآنی شماره (24) بشارت 1451

متن زیر خلاصه‌ای از مفاهیم و پیام سوره مبارکه ملک است که علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بهره‌مندی از سفره الهی این سوره مبارکه در ماه مبارک رمضان در مسابقات طرح قرآنی 1451که توسط شبکه قرآن و معارف سیما و برخی مراکز و نهادهای قرآنی و رسانه‌ای کشور برگزار می‌شود، شرکت کنند و از هدایای ارزشمند آن بهره‌مند شوند. سوال مسابقه کتبی ـ تشریحی طرح، درباره مباحث اصیل اعتقادی این سوره است که علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در مسابقه از طریق صندوق پستی 1451ـ 19395، شماره مسابقه پیام کوتاه300001451، پایگاه اطلاع رسانیhttp://1451.irib.ir و نشانی الکترونیکی irib.ir@1451 اقدام کنند. همچنین شبکه قرآن و معارف سیما آماده دریافت نظرات مخاطبان ارجمند خواهد بود.

ســوره ملک، ســوره‌ای مکی اســت و به مباحث اصیل اعتقادی، یعنی خداشناســی، راهنماشناسی و فرجام‌شناسی می‌پردازد. محور اصلــی این ســوره، این اســت کــه ملــک و فرمانروایی هســتی، تنها در دســت خداســت و دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ســایه ایــن نکته مهــم ارائــه می‌شــود. مخاطب با تدبر در این ســوره، جایگاه خود را در نظــام آفرینــش می‌یابد و بــا فهم هدف آفرینش و مقصــد نهایی خود، ضــرورت یافتن ســبک زندگــی متعالی با بهره‌گیــری از عقل و وحی را احساس کرده و برای رسیدن به آن انگیزه پیدا می‌کند.

قُلْ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکمْ فِی الأرْضِ وَإِلَیهِ تُحْشَرُونَ ﴿24

بگو اوســت کســی که شــما را پــس از آفرینــش، در زمین پراکنده کرد و درنهایت نیز به سوی او بازمی‌گردید.

بخــش نخســت آیــه، دربــاره مرحلــه پــس از آفرینش انســان، یعنی اولین مرحله زندگی بود که به پراکنده شدن انسان‌ها روی زمین برای ســپری کردن زندگی گذرای دنیایی اشــاره داشت؛ زندگی‌ای کــه اصالــت نــدارد و تنهــا مقدمه‌ای اســت بــرای زندگی ابــدی. در بخش دوم آیه درباره مرحله نهایی سخن به میان آمده است:

او همــان کســی اســت کــه شــما را در زمیــن پراکنده کرد و اوســت همــان کســی که همه شــما درنهایت نــزد او گرد خواهیــد آمد تا براســاس سرنوشــتی کــه در زمیــن بــرای خــود رقــم زده‌اید، بــه زندگی ابدی و اصیل خود ادامه دهید.

در آیه بیست و چهارم سوره مبارکه ملک به کدام اصل اعتقادی اشاره شده است؟

الف) نبوت

ب) معاد